Z praxe naší advokátní kanceláře

Investovali jste do dluhopisů GFF Asset s.r.o. a nyní jste zjistili, že tato společnost je vedena v insolvenčním rejstříku? Tato skutečnost může vyvolat mnoho otázek a obav. Co přesně by měli držitelé dluhopisů dělat v této situaci? Zde je několik klíčových kroků a informací, které vám pomohou se orientovat v tomto složitém procesu.

Chystáte se koupit nemovitost? Je důležité zjistit o ní co nejvíce informací, abyste předešli nepříjemným překvapením. Přinášíme vám několik klíčových tipů, jak se ochránit před skrytými vadami.

S účinností od 1.1.2014 nový občanský zákoník a nový katastrální zákon uložil katastrálním úřadům povinnost shromáždit údaje o všech nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky a předat je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad je zveřejnil na svém webu a také je sdílel s dotčenými obcemi, které rovněž tyto údaje...

Naše AK se často setkává s tím, že se spoluvlastníci bytových domů mylně domnívají, že nejdříve musí vymezit jednotky a nechat je zapsat do katastru nemovitostí a až následně mohou vypořádat podílové spoluvlastnictví, tedy fakticky si rozdělit vlastnictví jednotlivých vymezených jednotek.

Dovolujeme si Vás informovat, že obchodní rejstřík UK (Companies House) s účinností od 1.5.2024 poměrně dramaticky zvýší poplatky za v podstatě veškeré služby a podání související se založením a správou společností, tedy i LTD společností, které pro naše klienty již několik let zakládáme na klíč a rovněž i spravujeme.

Naše AK již dva roky zastupuje ženu, kterou její bývalý a již zesnulý manžel dosadil do pozice jednatelky v jedné z jeho společností, přičemž až dávno poté naše klientka zjistila, že zde byla dosazena kvůli tomu, že její manžel měl kvůli trestnímu rozsudku zakázáno vystupovat v jakékoliv společnosti jako jednatel. Za dobu, kdy byla naše klientka...

V prvé řadě je nutné si pro účely tohoto článku vymezit pojem oběť trestné činnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti, stanovuje, že obětí může být (pouze) fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ("TČ") ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil. V případě...

Mnoho řidičů se ve svém životě již setkalo s nejednou dopravní nehodou, ať už v postavení pouhého přihlížejícího, nebo v tom horším případě, v postavení účastníka. Právě pro případy, že se osoba dostane do dopravní nehody a dojde tak ke vzniku újmy, kterou musí někdo poškozenému nahradit, existuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem...

Umělá inteligence (AI) hýbe už řadu měsíců světem a stále více advokátních kanceláří zapojuje nejrůznější nástroje AI do svého každodenního provozu. Ačkoliv je AI velmi užitečná, bezesporu skýtá mnoho rizik, což je důvodem, proč se i na úrovni Evropské unie diskutovalo o nutnosti přijetí závazného právního aktu o umělé inteligenci. K odsouhlasení...

Český právní řád pojem "stalking" nezná – neznamená to však, že by takové jednání bylo jakkoli společensky akceptovatelné a že by oběti stalkingu nepojímaly ochrany. S pojmem stalkingu pracuje hojně odborná literatura a můžeme se s ním setkat i v rámci praxe samotných trestních soudů. Jednou z možných definicí stalkingu může být následující...

Není asi žádným překvapením, že jsou spotřebitelé ve vztazích s podnikateli více chráněni, neboť jsou považováni za slabší smluvní stranu. Práva spotřebitelů jsou upravena nejen v občanském zákoníku, ale i v zákoně o ochraně spotřebitele. A právě zákon o ochraně spotřebitele stanovuje povinnost podnikatele vyřídit (a to včetně případné odstranění...

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje pod § 354 protiprávní jednání zvané jako nebezpečné pronásledování. Pod tímto pojmem se dá představit mnoho situací, nejčastěji však půjde o jednání, které širší veřejnost zná jako tzv. "stalking".

Protože se naše advokátní kancelář dlouhodobě zabývá nejen spotřebitelským právem, ale i nastavením podmínek B2B pro naše korporátní klienty, můžeme uzavřít, že jak běžní spotřebitelé, tak i provozovatelé velkých eshopů, si stále pletou pojmy "odpovědnost za vady" a "záruka za jakost", přičemž však správné rozlišování těchto zákonných pojmů je...

Novela č. 413/2023 Sb. zákoníku práce nově počítá přímo i s elektronickou formou uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti nebo jejich změnou. Přibylo ustanovení § 21 ZP, které stanovuje povinnost, za předpokladu, že dojde k uzavření, či změně touto formou, aby zaměstnavatel zaslal vyhotovení takových dokumentů...

V lednu 2024 jsme se zúčastnili velmi zajímavého a přínosného celodenního školení na téma aktuální judikatury Ústavního soudu v ČR ve věcech výchovy a výživy k nezletilým dětem. Školení poutavě vedl přímo jeden z ústavních soudců, JUDr. Jirsa, který se této problematice v rámci svého působení na Ústavním soudu věnuje.

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zabývá přihlašování ochranných známek, a to nejen na území ČR, ale i ochranných známek EU. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví poskytuje pro malé a střední podniky dotace za účelem zefektivnění jejich podnikání, kdy na základě udělené dotace je Vám následně proplaceno až 75% částky za uhrazené správní...

Jednou z dalších významných novel, která nabyla účinnosti začátkem roku 2024 (konkrétně ke dnu 1. 1.) je novela zákoníku práce ("ZP") č. 413/2023 Sb. Novela tohoto základního pracovněprávního předpisu s sebou přináší mimo jiné i zajímavé změny v oblasti doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Z toho důvodu byla vládou projednávána a ke konci roku 2023 i schválena definice nová tohoto trestného činu a za předpokladu, že novela trestního zákoníku projde legislativním procesem beze změny, budou naplňovat zákonnou definici znásilnění i taková jednání, která budou spočívat v nesouhlasném pohlavním styku, tedy podle zásady "ne znamená ne"....

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě je jedním z nejčastějších právních dokumentů, který musí vlastník či vlastníci bytového domu řešit. Vzhledem však ke skutečnosti, že bytové domy jsou často rekonstruovány tak, že fakticky dochází ke změně výměr jednotlivých vymezených jednotek (ať už bytových či nebytových), je s tímto spojena...

Doposud bylo zákonné pojištění povinného ručení u osobních automobilů uzavíráno na minimální limit pojistného plnění na částku 35.000.000,- Kč. Od roku 2024 však dochází k zásadní změně, kdy se minimální limit pojistného plnění mění na částku 50 miliónů.

Řidičský průkaz skupiny B lze získat již od 17-ti let. Řidič mladší 18-ti let však může řídit pouze pod dohledem zkušeného mentora. Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, musí sedět v autě s řidičem a nesmí být pod vlivem návykové látky.

S novým rokem přichází mnoho změn v oblasti rodinného práva, např registrované partnerství bude možné nově uzavřít na kterékoliv radnici a nebudete muset cestovat k jedné ze 14-ti vybraných matrik. Ohledně sňatků se rozšiřuje okruh osob, které mohou být oddávajícím, a to o poslance a senátory.

Vážení klienti v prvé řadě bychom vám chtěli poděkovat za vaši přízeň v uplynulém roce, velmi si vážíme, že se na naši advokátní kanceláře obracíte ať už v případě nelehkých životních situací, tak i v případě "běžných" právních záležitostí.

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste začali podnikat online s co nejmenšími náklady? Dropshipping je způsob, jak provozovat internetový obchod bez skladových zásob.. Zákazník zadá objednávku, vy (dropshipper) ji předáte dodavateli a ten produkt odešle přímo kupujícímu. Dropshipper se nijak nepodílí na balení ani přepravě.

Geografické blokování (geofencing) je postup, kdy podnikatelé v jednom státě blokují nebo omezují přístup ke svým online rozhraním (např. webovým stránkám a aplikacím) uživatelům v jiném státě. Je třeba rozlišovat i mezi geoblokováním (geofencing) a geofiltrováním. Geofiltrace je praxe, kdy podnikatelé umožňují spotřebitelům přeshraniční přístup ke...

Přenechejte nám starosti s likvidací Vašeho podnikání. Na první schůze nám popíšete svou situaci. Představíme vám časový harmonogram jednotlivých kroků a seznam potřebné dokumentace.