Oběti trestné činnosti a jejich právo na odbornou pomoc

28.03.2024

V prvé řadě je nutné si pro účely tohoto článku vymezit pojem oběť trestné činnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti, stanovuje, že obětí může být (pouze) fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ("TČ") ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil. V případě smrti osoby oběti, se pak za oběti považují i její příbuzní.

Uvedený zákon dále rozlišuje mezi "obětí" a "zvlášť zranitelnou obětí". Do druhé zmíněné skupiny můžeme zařadit:

Stejně důležitým pojmem je tzv. druhotná újma neboli sekundární viktimizace. Rozumí se jí újma, která nebyla oběti způsobena TČ, ale vznikla v důsledku přístupu Policie, orgánů činných v trestním řízení, orgánů veřejné moci a případně dalších subjektů, které se na trestním řízení mohou podílet (obhájci, znalci, apod.).

Pozn. K této formě újmy v praxi může docházet častěji, než se na první pohled může zdát. K tomu však blížeji v samostatném článku.

Mezi primární práva obětí trestné činnosti dle zákona č. 45/2013 Sb., patří právo na odbornou pomoc. Pro účely poskytování této formy pomoci byl Ministerstvem pro spravedlnost zřízen tzv. registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Subjekty se mohou do tohoto registru dobrovolně registrovat a v případě potřeby mohou být kontaktovány obětmi TČ. Jde o pomoc ve formě psychologického či sociálního poradenství, právní pomoci, poskytování právních informací nebo restorativních programů, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení.

Za tyto služby se standardně hradí odměna poskytovatelům, která však může být snížená, nebo v některých případech může být pomoc i zcela bezplatná. O poslední z případů se jedná typicky v případech zvlášť zranitelných obětí (viz vymezení výše), které žádají o pomoc. V takovém případě mají poskytovatelé povinnost poskytnout pomoc zcela bezplatně (alespoň v určitém rozsahu) a bez zbytečného odkladu.

Stali jste se obětí trestného činu a hledáte odbornou pomoc v oblasti trestního práva? Neváhejte se na nás obrátit! Již mnoho let patříme mezi registrované poskytovatele pomoci a spolupracujeme s obětmi trestných činů. Pomáháme jim se vyznat ve spletitém procesu trestního řízení, poučujeme je o jejich právech, pomáháme jim s uplatňováním škod, či s obranou proti sekundární viktimizaci. Při řešení případů se opíráme o naše letité zkušenosti z praxe, které jsme čerpali při zastupování obětí v trestních řízení, a jsme odhodláni pomoci i Vám.