Stalking jako trestný čin i přestupek

11.03.2024

Český právní řád pojem "stalking" nezná – neznamená to však, že by takové jednání bylo jakkoli společensky akceptovatelné a že by oběti stalkingu nepojímaly ochrany. S pojmem stalkingu pracuje hojně odborná literatura a můžeme se s ním setkat i v rámci praxe samotných trestních soudů. Jednou z možných definicí stalkingu může být následující vymezení:

"Obsesivní upnutí se známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak obtěžuje systematicky a úporně projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti. Pachatel pronásleduje vyhlédnutou oběť dopisy, telefonicky, SMS či vtíráním se do její blízkosti."

V praxi tomu často bývá, že se tohoto jednání dopouští nejbližší osoby oběti, ať už je to stávající, či bývalý partner, rodina, či zcela cizí osoba. Snahou pak může být oběť zastrašit, přimět k určitému chování, či nad ní projevit pouze dominanci.

Z hlediska trestního práva můžeme na takové jednání nahlížet nejčastěji formou trestného činu ("TČ") nebezpečného pronásledování (viz § 354 trestního zákoníku ("TZ")), nebo jako trestný čin vydírání (viz § 175 TZ). Není však vyloučeno, že konkrétní jednání může naplňovat skutkovou podstatu i jiných trestných činů.

Pokud bychom se zaměřili na nejčastější formu, a to tzv. nebezpečné pronásledování, musíme mít za to, že jednání pachatele ("stalkera") musí naplňovat skutkovou podstatu tohoto trestného činu ve všech bodech, aby mohlo být jednání považováno za trestné.

(pozn. k jednotlivým znakům skutkové podstaty viz článek o TČ nebezpečného pronásledování).

Co když ale jednání nenaplní skutkovou podstatu TČ? V tom případě se může jednat alespoň o přestupek, a to dle zákona o některých přestupcích. Konkrétně pak jednání stalkingu může spadat pod § 7, tedy přestupky proti občanskému soužití.

Byli jste, či stále jste obětí stalkingu? Nevíte jak se bránit a na koho se obrátit? Ozvěte se nám a my Vám s touto nepříjemnou situací poradíme. V rámci dlouholeté praxe naší advokátní kanceláře jsme se setkali již s mnoha případy stalkingu a víme, jak se proti němu účinně bránit.