Trestní právo

 Na správném výběru obhájce záleží, protože špatným výběrem riskujete to nejcennější - vlastní svobodu.

  • Zastupujeme nejen obviněné v rámci trestního řízení, ale i poškozené.
  • U obviněného doporučujeme mít právní zastoupení již od zadržení a prvního výslechu, aby advokát dohlédl nad správným vedením výslechu, pokládanými otázkami, a to ať již obviněnému, tak případným svědkům, popřípadě proti nevhodným otázkám podával námitky. Advokát také dohlédne na zákonnost opatřených důkazů a v neposlední řadě na chyby znaleckých posudků. Právě dohled zkušeného advokáta nad celým trestním řízením zamezí procesním a dalším chybám, které mohou způsobit u obviněného vyšší trest či u poškozeného nižší náhradu škody.
  • Jsme přítomni u všech úkonů (výslech obviněného, výslech svědků, hlavní líčení u soudu, atd.)
  • V případě posouzení obsahu spisu můžeme vyjednat uzavření Dohody o vině trestu se státním zástupcem, tedy trestní věc vůbec nemusí jít až k soudu.
  • A v neposlední řadě za Vás sepíšeme návrh na podmínečné propuštění z výkonu trestu.
  • U poškozených dohlížíme na uplatnění veškerých nároků v rámci trestního řízení (nejčastěji ušlý zisk, bolestné, ztížení společenského uplatnění a další materiální a nemateriální újmy).
  • Jste-li obětí trestného činu dle zákona o obětech trestných činů, zajistíme Vám úhradu advokáta od státu dle vyhlášky.
  • Dohlédneme na správné položení otázek pro znalecké zkoumání materiální i nemateriální újmy a průběhu skutku.

Aktuality a zajímavosti z oblasti trestního práva

V prvé řadě je nutné si pro účely tohoto článku vymezit pojem oběť trestné činnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti, stanovuje, že obětí může být (pouze) fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ("TČ") ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil. V případě...

Český právní řád pojem "stalking" nezná – neznamená to však, že by takové jednání bylo jakkoli společensky akceptovatelné a že by oběti stalkingu nepojímaly ochrany. S pojmem stalkingu pracuje hojně odborná literatura a můžeme se s ním setkat i v rámci praxe samotných trestních soudů. Jednou z možných definicí stalkingu může být následující...

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.