Oběti trestných činů

Proč si jako poškozený vzít advokáta pro trestní řízení? Žádný trest Vám sice nehrozí, ale i tak advokát může ovlivnit výši trestu pro pachatele a hlavně ví na jaké náhrady škody máte nárok a udělá vše proto, aby Vám náhrada škody byla přiznána.

Nárok na náhradu škody nelze uplatnit v průběhu celého řízení, ale je nutné ji uplatnit do určitého okamžiku, což Vám advokát pohlídá.

Na jaké náhrady škody má poškozený nejčastěji nárok?

Nárok je náhradu majetkové újmy, a to zejména:

  • ušlý zisk,
  • náklady léčby,
  • cestovné,
  • náhrada za ztrátu na výdělku do budoucna (tedy až do důchodového věku),
  • náhrada poškozených věcí,
  • ošetřovné,
  • náhrada nákladů právního zastoupení v trestním řízení.

Nárok je i na náhradu nemajetkové újmy, a to zejména:

  • bolestné,
  • ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada psychické újmy, a to nejen pro přímo poškozeného, ale i pro rodinné příslušníky.

Kolik mě bude stát advokát? Na základě smlouvy s advokátem si dohodnete buď individuální odměnu, nebo odměnu dle advokátního tarifu

Po skončení trestního řízení požádá advokát soud o vydání Usnesení, kde dojde k rozhodnutí o nákladech advokáta v trestním řízení, kdy tyto náklady je povinen poškozenému uhradit viník.

Proč je lepší uplatnit náhradu škody v trestním řízení než civilním? Je to jednoduché. Dle současné právní úpravy nelze dluh vzniklý z trestné činnosti oddlužit. Tedy pokud o náhradě škody rozhodl trestní soud a viník na sebe podá návrh na oddlužení, nebude mu neuhrazená část dluhu po ukončení oddlužení prominuta. Naproti tomu, bude-li škoda vymáhána pouze civilní cestou, může viník podat návrh na oddlužení, kdy vám uhradí jen minimum a ve zbylé části bude dluh prominut.

Pomoc od státu?

U vybraných trestných činů požádá advokát o příspěvek pro oběti trestné činnosti, který slouží k základnímu odvracení vzniklých škod a může být použit i na úhradu zálohy pro advokáta.


Aktuality a zajímavosti z oblasti trestního práva

V prvé řadě je nutné si pro účely tohoto článku vymezit pojem oběť trestné činnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti, stanovuje, že obětí může být (pouze) fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ("TČ") ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil. V případě...

Český právní řád pojem "stalking" nezná – neznamená to však, že by takové jednání bylo jakkoli společensky akceptovatelné a že by oběti stalkingu nepojímaly ochrany. S pojmem stalkingu pracuje hojně odborná literatura a můžeme se s ním setkat i v rámci praxe samotných trestních soudů. Jednou z možných definicí stalkingu může být následující...

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje pod § 354 protiprávní jednání zvané jako nebezpečné pronásledování. Pod tímto pojmem se dá představit mnoho situací, nejčastěji však půjde o jednání, které širší veřejnost zná jako tzv. "stalking".

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.