Jsou všechny důkazy v trestním řízení průkazné?

11.05.2021

Níže popisujeme pár možností vyvracení důkazů z oboru kybernetiky, daktyloskopie, odorologie, či rekognice, tak aby se klientovi naskytla možnost posoudit způsob práce obhajoby. Výčet možností získávání důkazů a počet odvětví kriminalistiky je tak rozsáhlý, že není účelné je zde popsat všechny, ale spíše navodit přesvědčení o tom, že orgány činné v trestním řízení nemůžou vše, co se jim zamane. 

Obhájce přestavuje aktivní kontrolní mechanismus zejména ve vztahu k postupu státních orgánů. Nejde zde pouze o kontrolu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí, které reflektuje provedené dokazování, či využití opravného řízení, jako cesty k odpovědnosti soudce za své rozhodnutí. Sice je tento z velké části právní kontrolní mechanismus velmi důležitý, nenahradí v žádném případě talent obhájce (či už naučený nebo vrozený) vyvrátit faktické důkazy již v nalézacím řízení, a to znalostmi jak právní teorie o nepřípustnosti důkazů, tak faktických postupů z oblasti kriminalistiky a kriminologie. Závazek soudu řídit se prastarou právní zásadou "In dubio pro reo" ("V pochybnostech ve prospěch obviněného"), tedy rozhodnout ve prospěch obžalovaného pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit, je nejšířeji uplatňovanou obhajobou vůbec. Bohužel však není příliš ctěna Policií před zahájením trestního řízení.

Níže popíšeme několik způsobů vyvracení důkazů z naší praxe, která je s to zvrátit rozhodnutí soudu, tak, aby nezbylo jiné možnosti, než ctít presumpci neviny. Je potřeba mít na paměti, že zproštění viny je případ, jenž je užíván soudy v rozhodování povětšinou o skutcích, které se skutečně nestaly, nebo tyto skutky nebyly trestnými činy. Účelem obhajoby je zejména spravedlivý proces!

REKOGNICE (srovnání) - Srovnávat lze cokoliv s čímkoliv. Fotografie pachatele s jinými osobami, srovnávání fyzicky přítomných osob, hlasů, zvuků, věcí (např. nožů, zbraní), pachů.. Tento důkaz provádí orgány činné v trestním řízení za pomoci poškozeného, nebo svědka. Tento důkaz, jako každý jiný musí být věrohodný. Je věrohodný důkaz, kdy pachatel je běloch a k rekognici je pozváno 5 černochů a 1 běloch? Je věrohodný důkaz, pokud se před vyšetřovnou potká, těsně před provedením důkazu poškozený s potenciálním pachatelem? Nebo dokonce budou spolu v jedné místnosti, kdy budou cítit vzájemné emoce, empatii, antipatii?

ODOROLOGIE (pachová stopa). Způsobů získání pachových stop je vícero druhů. Buď se bude jednat o chemický otisk pachu na místě činu, nebo záznam o provedení úkonu služebním psem. Vyvracení stopy provedený služebním psem je poněkud složitější (ve své jednoduchosti). Zásadní výhrada k takto získanému důkazu spočívá v nemožnosti přezkoumat zjištěný poznatek jiným kvalifikovaným způsobem. Jeden ze způsobů je ten, kdy psům se k identifikaci předkládají pachové konzervy, kdy psovod musí provézt kontrolu náhodné zajímavosti, cvičnou konzervou. Jen označí-li pes pouze tuto pachovou konzervu, v řadě odlišných pachových konzerv, je náhodná zajímavost vyloučena. Poté má označit pachovou konzervu z žádaného případu. Označí-li ji, v dalším kole musí být tato odstraněna. Neoznačí-li v tomto kole žádnou konzervu, je pachový otisk více-méně potvrzen. Obhájce má např. právo určovat pořadí pachových konzerv. Metodologie pachové identifikace má svůj přesný mechanismus, stanovený např. Interním aktem řízení - pokynem ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR č. 9/2009 (úsek služební kynologie). Porušení metodologie bude zajisté způsobovat absolutní neúčinnost důkazu z důvodu existence podstatné a neodstranitelné vady. K tomu na okraj, ustálená judikatura, i v případě, že je pachová stopa zajištěna s kladným výsledkem, nelze tuto nikdy v trestním řízení použít jako usvědčující důkaz, pokud bude tento důkaz stát osamoceně, nebo bude v řadě důkazů ten nejpodstatnější. Osvědčuje přece jenom to, že podezřelý byl přítomen na určitém místě, ne, že tam něco spáchal.

KYBERNETIKA (mobilní telefon v trestním řízení) - jako důkaz v trestním řízení je mobilní telefon, jako nejpoužívanější komunikační technika dnes. OČTR je může zabavit (avšak pouze za splnění procesních předpokladů) a telefon prozkoumat (PUK kód) na vyžádání dostane od operátora). Následuje manuální, fyzická, nebo logická extrakce dat. Není možnost dosáhnout extrakce dat z externích zdrojů, jako je uložená komunikace aplikací WhatsApp, Viber, mimo ty, které jsou uloženy v telefonu. Nade vší pochybnost však musí být prokázáno, že autorem souborů uložených interně v mobilním telefonu je zároveň jeho vlastník (kdy toto samozřejmě může vyplývat i z okolností). Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je kapitola sama o sobě. Je médii (i odbornou veřejností) v mnohém diskutována s nejasnými výsledky. Obecně je však bez diskuze, že není možné použít důkaz odposlechem v trestním řízení, nejsou-li splněny podmínky ustanovení § 88 trestního řádu (obecně se jedná o závažné zločiny s trestní sazbou přesahující 8 let (které musí povolit soud), nebo v konkrétně vyjmenovaných trestných činech zákonem bez povolení soudu (i když občas s benevolentním výkladem zákona orgány činnými v trestním řízení). Je-li důkaz získán nezákonně (a není to pouhou výjimkou), je nepoužitelný. Je-li soudce důkazem, který vyjde najevo v řízení a posléze je označen za nezákonný stále ovlivněn, existují procesní postupy pro označení jeho podjatosti a odejmutí případu. V řízení před jiným soudcem tento důkaz nebude obsahem spisu.

DAKTYLOSKOPIE (otisky prstů) - Individuální identifikaci otisků umožňuji jednotlivé uspořádání obrazců papilárních linií, které jsou v souhrnu u každého člověka jedinečné a neopakovatelné. Základními obrazci jsou oblouky, smyčky, elipsy a spirály. Papilární linie dále vytvářejí nepravidelné zvláštní obrazce nazývané daktyloskopické markanty (vidlice, háčky, očka, ostrovy, ...). V tomto je důležité vědět, že česká kriminalistika rozlišuje nalezené stopy podle počtu identifikovatelných markant na stopy upotřebitelné s deseti a více markantami, stopy částečně upotřebitelné se sedmi až devíti markantami a stopy neupotřebitelné se šesti a méně markantami. Tím se omezuje zejména upotřebitelnost částečných otisků. I získávání srovnávacích stop je stěží vynutitelný (pořádkovou pokutou, nebo předvedením) a tak získávání otisků prstů od osoby vyvíjející pasivní nebo aktivní odpor je velmi obtížné, neboť sebemenší nekontrolovaný pohyb může způsobit poškození otisku.

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Naši advokáti mají zkušenosti z různých oborů kriminalistiky, zejména polemiky nad provedenými úkony specializovaným orgánem, nebo znalcem. Příkladmo lze uvézt např. zkoumání ručního písma, specializovaná jazyková expertíza českých textů (využívaná např. u prokazování stalkingu), odontologie (identifikace podle zubů), balistika, analýza dat a zkoumání nosičů dat, technické zkoumání cenných papírů, cenin, dokumentů, forenzní biologie, biomechanika, mechanoskopie, metalografie a mnohé další. Polemiku lze vézt i nad erudicí zvoleného znalce, je-li jeho obor pouze příbuzný, nebo užil-li nesprávnou metodologii.

Výčet stop není ucelený a v průběhu času ani ucelený nemůže být z důvodu vzniku nových a moderních forenzních disciplín, nicméně aktivní sebevzdělávání advokáta a aktivní přístup k hledání spravedlnosti, kterým je bezesporu i dohled nad zákonností a použitelností důkazních prostředků je tím kýženým postupem, který jsme v naší advokátní kanceláři vzali za svůj.

Právní konzultace

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.