Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE K&P PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.

které jsou nedílnou součástí rámcových smluv o odměně za právní službu uzavřené po dni 1. 12. 2021 (dále jen "Smlouva")

dále jen ("VOP")

I. Úvodní ustanovení

 1. AK se rozumí advokátní kancelář K&P PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. včetně jejich zaměstnanců a spolupracujících advokátů. Advokátem se rozumí pouze ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jako advokát pod hlavičkou AK.
 2. Klientem se rozumí příjemce poskytované právní služby (Klient a AK dohromady dále také jako "smluvní strany").
 3. VOP upravují práva a povinnosti mezi AK a Klientem neupravené samostatně ve Smlouvě o poskytování právních služeb a odměně za právní služby (dále také "Smlouva") nebo v e-mailové komunikace s advokátem. VOP jsou součástí Smlouvy mezi AK a Klientem a jsou přístupné na internetové stránce AK: https://www.kp-partners.cz/, kde jsou zveřejněny další informace o poskytování právních služeb AK.
 4. Smlouva může být uzavřena ústně i písemně, nejčastěji však ve formě Karty Klienta s odkazem na tyto VOP, nebo ve formě e-mailové komunikace s advokátem (pokud je dále uvedeno Smlouva, je v tom zahrnuta i Karta Klienta).

II. Personální obsazení a jednání za advokátní kancelář

 • Personální obsazení advokátní kanceláře K&P PARTNERS,  advokátní kancelář s.r.o.:

pobočka Brno, Česká 31, 602 00

 • Mgr. Pavel Prokop, jednatel AK, advokát, prokop@kp-partners.cz, tel.č. +420 724 914 921
 • Mgr. Kateřina Všetíčková, prokurista AK, spolupracující advokát, vsetickova@kp-partners.cz, tel.č. +420 777 551 459
 • Kateřina Hloušková, asistentka, asistentka@kp-partners.cz, tel.č. +420 777 926 144
 • Mgr. Petr Zobač, advokátní koncipient, zobac@kp-partners.cz, tel.č. +420 776 787 198
 • Tereza Hofirková, právní praktikant, paralegal@kp-partners.cz

AK je oprávněna pověřit k vykonání poskytovaných právních služeb své zaměstnance a trvale spolupracující advokáty.

III. Odměna advokátní kanceláře

 1. Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb a odměně za právní služby, v Kartě Klienta, nebo v e-mailové komunikaci s advokátem dohodnuto jinak, je minimální odměna AK ve výši 3 000,- Kč plus DPH za hodinu právní služby a s ní nezbytnou související činnost a administrativní službu (dále společně také jako "právní služba").
 2. Nárok na odměnu AK vzniká okamžikem převzetí právního zastupování.
 3. Na základě čl. 10 odst. 6 Etického kodexu České advokátní komory nesmí být odměna AK nižší, než by byla odměna AK, tzv. přísudek dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů. V případě, že je protistraně uložena soudem/správním orgánem povinnost uhradit náklady za právní služby, nebo pokud se protistrana dobrovolně zaváže tyto náklady uhradit (dále také "přísudek"), a Klient uhradil AK na odměně více, než je přísudek, přísluší AK odměna ve vyšší částce naúčtované AK (Klient proto nese na své náklady rozdíl mezi uhrazenou odměnou AK a přísudkem). V případě, že Klient uhradil na odměně AK méně, než je přiznaný přísudek rozhodnutím soudu/správního orgánu, nebo dobrovolně uhrazený protistranou, přísluší AK odměna ve skutečné výši přísudku (rozdíl mezi uhrazenou odměnou AK a přísudkem nese protistrana). V ostatních případech nese náklady za odměnu v celém rozsahu Klient.
 4. AK je plátce DPH. K odměně a hotovým výdajům se připočte DPH ve výši 21 %. Od DPH jsou osvobozeny soudní a správní poplatky.
 5. Za fakturovatelnou právní službu se považuje i s právní službou přímo související činnost a administrativní služba. AK si vyhrazuje možnost fakturovat přímo související činnost a administrativní službu dle její náročnosti za sníženou sazbu ve výši ½ odměny za právní službu, to vše plus DPH, a to na základě rozhodnutí a posouzení AK. Související činnost a administrativní služba zahrnuje například: a) vedení evidence doručených písemností (např. od protistrany, soudu, správního orgánu), jejich tisk, scanování, vedení spisu, či předání spisu při skončení zastoupení, b) studium rozhodnutí, právních rozborů a odborné literatury související s poskytovanou právní službou, c) poskytování informací o průběhu právní služby, d) telefonickou, emailovou, osobní komunikaci (s Klientem, protistranou, státními orgány, aj.) ve věci poskytované právní služby, f) ostatní administrativní služby.
 6. Součástí poskytovaných právních služeb není zajišťování a kompletace důkazů týkajících se případu. Zajištění a kompletace důkazů z předaných materiálů od Klienta do formu vhodné pro použití jako důkazního prostředku se účtuje stejně jako poskytování právní služby, a to dle náročnosti na základě rozhodnutí a posouzení AK za sníženou sazbu ve výši ½ odměny za právní službu či za sazbu rovnou odměně za právní službu plus DPH.
 7. Odměna se účtuje po časových úsecích v délce 10 minut, tj. minimální účtovaná částka za právní službu, související činnost nebo administrativní službu je 10 minut.
 8. AK Klienta upozorňuje, že sepsání právního textu lze orientačně odhadnout na minimálně 1 hodinu za každou stránku takového písemného vyjádření. V právně složitých případech, kdy právní text obsahuje odkazy zejména na odbornou literaturu, právní normy, judikaturu aj. lze sepsání orientačně odhadnout na 2 hodiny a více za každou stránku.
 9. Klient je povinen uhradit AK náhradu výdajů za promeškaný čas, pokud jsou právní služby uskutečňovány mimo sídlo advokátní kanceláře. Náhrada za promeškaný čas zahrnuje dobu cesty do místa, kde mají být právní služby poskytnuty a dobu, po kterou je AK nucena čekat až do započetí poskytování právních služeb. Náhrada za promeškaný čas je 1/3 z plné sazby odměny za právní službu plus DPH.
 10. Klient je povinen uhradit AK hotové výdaje za správní a jiné poplatky, místní hovorné, vnitrostátní poštovné, přepravné a další účelně vynaložené náklady v plné výši. Ceny za náhradu hotových výdajů budou navýšeny o zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty. AK je oprávněna využívat automobilu za účelem obstarání právních záležitostí Klienta, pokud je tyto záležitosti nutné vyřídit mimo místa města sídla nebo pobočky AK, ve kterém byla Smlouva o právní pomoci uzavřena. Stejně tak je AK oprávněna využívat automobilu za účelem obstarání právních záležitostí klienta v místě města sídla nebo pobočky.
 11. AK je oprávněna v případě poskytování svých právních služeb využít při cestování mimo své sídlo nebo pobočku vozidlo a Klient je povinen zaplatit cestovné rovnající se spotřebované hmotě a opotřebení vozidla. AK vypočte cestovné dle platných právních předpisů upravujících sazby pro účely poskytování cestovních náhrad. V případě, že AK nevyužije vozidlo, vyúčtuje Klientovi přepravné dle cestovního dokladu vystaveného poskytovatelem přepravy.
 12. AK je oprávněna účtovat za provedení autorizované konverze dokumentu částku 100,- Kč plus DPH za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu.
 13. AK je oprávněna účtovat za každé prohlášení o pravosti podpisu částku 100,- Kč plus DPH za každé takové prohlášení.
 14. AK je oprávněna zásadně na počátku smluvního vztahu s Klientem a posléze kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu provést lustraci protistrany Klienta v insolvenčním rejstříku, za účelem zjištění úpadku protistrany, v centrální evidenci exekucí za účelem zjištění o probíhajících exekucích protistrany a rejstříku plátců DPH za účelem zjištění spolehlivosti plátce DPH. Za tuto lustraci je AK oprávněna účtovat odměnu ve výši 500,-Kč plus DPH. AK není povinna tuto lustraci provádět, není-li s klientem dohodnuto jinak.
 15. V případě předání dokumentace v jiném než českém jazyce, je AK oprávněna pověřit kvalifikovaného tlumočníka k oficiálnímu překladu. Klient je povinen uhradit náklady související s překladem v plné výši.
 16. AK je v případech, že pro Klienta poskytuje advokátní kancelář právní službu v různých případech s jiným skutkovým základem, oprávněna účtovat každý případ zvlášť jako samostatný právní případ.
 17. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, souhlasí Klient aby AK uváděla jako bankovní účet pro výplatu vymoženého plnění bankovní účet AK a aby odměna AK spolu se všemi hotovými výdaji byla započtena vůči vymožené částce v exekučním, či nalézacím řízení, případně vůči vymožené částce z mimosoudní dohody.
 18. AK vystaví Klientovi fakturu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle Karty Klienta, tím se nevylučuje možnost dřívější fakturace za práci vykonanou v předcházejících měsících. Faktura je splatná nejméně ve lhůtě 7 dní.
 19. V případě prodlení s úhradou faktury je AK oprávněna zaslat Klientovi písemnou upomínku. Za upomínku AK přísluší poplatek ve výši 1 200 Kč plus DPH se splatností 7 dní, a to jako paušální náhrada nákladů spojená s uplatněním pohledávky. Platí, že jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1200 Kč. AK je oprávněna Klienta vyzývat k úhradě dlužné faktury každý měsíc až do úplné úhrady faktury za právní služby včetně faktury na úhradu poplatku za zaslání upomínky.
 20. Pracovní doba AK je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. V případě, že je Klientem poptávaná právní služba činěna na pokyn Klienta mimo pracovní dobu, je AK oprávněna účtovat dvounásobek dohodnuté hodinové sazby (tj. 6 000,-Kč + DPH/hod.)
 21. Zadaný pokyn klienta AK zpracovává zhruba v horizontu dvou pracovních týdnů ode dne jejich zadání. V případě složitých právních případů může být tato lhůta prodloužena až na 2 pracovní měsíce.
 22. V případě, že AK zpracovává pokyn klienta na jeho výslovnou žádost expresně do 48 hodin od jeho zadání, je AK oprávněna účtovat jeden a půl násobek dohodnuté hodinové sazby ((tj. 4 500,-Kč + DPH/hod.)).
 23. V případě, že AK zpracovává pokyn klienta na jeho výslovnou žádost expresně do 24 hodin od jeho zadání, je AK oprávněna účtovat dvounásobek dohodnuté hodinové sazby ((tj. 6 000,-Kč + DPH/hod.)).

IV. Vedení případu a komunikace mezi AK a Klientem

 1. Pro komunikaci a vedení případu je pověřen právník AK. Konkrétní právní úkony provádí za AK pověřený právník, nebo jim pověřený zaměstnanec AK dle náročnosti úkonu a rozvrhu práce AK.
 2. Klient se s AK při převzetí případu domluví na účelu a cíli, kterého chce Klient prostřednictvím právních služeb dosáhnout v daném případu.
 3. Klient s AK uzavře Smlouvu, která mimo jiné obsahuje osobní a kontaktní údaje Klienta. Jakékoliv změny těchto údajů je Klient povinen bezodkladně AK sdělit, pakliže tak neučiní, nese sám zodpovědnost za obtíže spojené s zejména s kontaktováním a doručováním Klientovi. Pokud AK odpovídá na e-mail Klienta, činí tak formou "odpovědi na adresu odesilatele". Pokud Klient použije jinou e-mailovou adresu, než jakou uvedl pro svoji komunikaci ve Smlouvě, nese za komunikaci na adresu, kterou jako první použil, plnou zodpovědnost. Klientem použitá emailová adresa se automaticky stává další komunikační adresou vedle adresy, uvedené ve Smlouvě.
 4. Při převzetí věci sdělí AK Klientovi předpokládaný rozsah právní služby a případně v jakém rozsahu nelze právní služby odhadnout. AK při uvedení rozsahu vychází ze skutečností sdělených Klientem při převzetí právního zastoupení. AK není odpovědná za změnu rozsahu právních služeb, které musí být vykonány k dosažení účelu a cíli poskytované právní služby.
 5. AK po seznámení s případem a dokumentací předanou Klientem sdělí Klientovi právní názor na případ a možnosti řešení. Při právním posouzení věci vychází AK z informací sdělených mu Klientem. Jestliže později vyjdou najevo nové skutečnosti, které Klient AK nesdělil a které by mohly mít na změnu právního posouzení věci vliv, nenese AK za prvotní právní posouzení věci odpovědnost. Klient je povinen respektovat právní názor AK. Pro případ, že Klient nebude respektovat právní názor AK, může to vést k odmítnutí dalšího poskytování služeb ze strany AK a takové jednání může být jedním z důvodů ukončení poskytování právní služby dle této smlouvy.
 6. Klient je odpovědný, že za to, že veškeré informace a podklady předané AK, které lze použit jako věcné nebo listinné důkazní prostředky, jsou pravé a nepozměněné. Klient tak sám odpovídá v případě porušení této povinnosti za spáchání trestného činu dle § 347a trestního zákona.
 7. Informace, požadavky aj. Klient zasílá nebo předává přímo pověřenému právníkovi ve formě písemného požadavku s detailním popisem požadavku Klienta.
 8. AK je povinna informace o jakýchkoliv doručených dokumentech od protistrany, soudů či správních orgánů oznámit druhé smluvní straně tím, že takové dokumenty zašle druhé smluvní straně e-mailem, datovou schránkou, eventuálně poštou, dle vlastního uvážení.
 9. AK vede pro každý jednotlivý případ Klienta samostatný spis, a to buď v elektronické nebo listinné podobě.
 10. Klient je povinen AK bezodkladně informovat o všech skutečnostech souvisejících s případem a předat případné dokumenty a informace s případem souvisejícím.
 11. Klient je povinen informovat AK o všech samostatných jednáních vedených s protistranou, jejím advokátem či jinou pověřenou osobou.
 12. Veškeré písemnosti odeslané ze strany AK Klientovi se považují za doručené nejpozději 14. dnem ode dne odeslání, pokud nedojde k dřívějšímu faktickému doručení.

V. Ukončení právního zastupování

 1. Klient je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu o poskytování právních služeb. Klient musí vypovědět Smlouvu o poskytování právních služeb v písemné formě, a tato výpověď musí být doručena AK. Za písemnou výpověď Smlouvy o poskytování právních služeb Klientem je považováno i odvolání plné moci. Za odvolání plné moci se považuje i vypovězení Smlouvy o poskytování právních služeb. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet následující den po dni, ve kterém byla výpověď doručena.
 2. Při ukončení právního zastupování je AK povinna předat Klientovi dokumenty ze spisu zejména dokumenty, které Klient předal AK k případu, dále protokoly a rozhodnutí soudů a správních orgánů a finální znění dokumentů objednaných Klientem. Finální znění dokumentů zhotovených AK pro Klienta je Klientovi předáno pouze za předpokladu, že došlo k úhradě odměny za poskytované právní služby. AK je oprávněna si pro potřebu archivace udělat kopii dokumentů předávaných Klientovi.
 3. AK je povinna připravit dokumenty k předání nejpozději do 15 pracovních dní ode dne ukončení právního zastupování.
 4. Dokumenty se považují za předané, pokud na žádost Klienta dojde k předání novému právnímu zástupci Klienta, nebo pokud si Klient dokumenty nepřevezme do 30 dní ode dne ukončení právního zastupování.

VI. Obsah právní služby

 1. Obsahem právní služby není poskytování daňového poradenství a AK nenese odpovědnost za informace sdělené v rámci poskytování právních služeb pokud se týká daňového poradenství. Obsahem právní služby tak nejsou daňové konsekvence navrhovaných právních řešení a AK klientovi tímto ustanovením VOP doporučuje služby daňového poradce.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů subjektu údajů, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů, kterým je AK (dále též jen Správce) informuje subjekt údajů (Klienta), že za účelem naplnění Smlouvy a jakýchkoliv jiných smluvních ujednání a povinností vyplývajících z daňových předpisů a dalších předpisů zejména upravující výkon advokacie a dále z oprávněného zájmu Správce bude zpracovávat osobní údaje Klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození (popřípadě rodné číslo), adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a osobní údaje předané Klientem pro plnění Smlouvy (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Aktuální seznam lhůt je umístěn v každé pobočce AK.
 3. Správce informuje Klienta, že může Správce požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též Klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
 4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává zejména smluvním partnerům a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 5. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 6. Správce informuje Klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je Klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 7. Správce, K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.,  IČ: 03690121, sídlem: Česká 141/31, 602 00 Brno a, je správce osobních údajů, kontaktní údaje: korespondenční adresa K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.,  sídlem: Česká 141/31, 602 00 Brno , emailová adresa: asistentka@kp-partners.cz, za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Pavel Prokop - prokurista.

VIII. AML

 1. AK je povinna plnit povinnosti, které ji ukládá zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz / AML). Plnění těchto povinností se vztahuje na úschovu peněz, cenných papírů či jiného majetku Klienta, anebo jestliže Klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem Klienta nebo na jeho účet v AML stanovených případech. V takových případech je AK povinna provést identifikaci Klienta nejpozději tehdy, když je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1000 EUR. Bez ohledu na stanovený limit identifikuje AK Klienta vždy, pokud jde o podezřelý obchod dle definic AML. AK má dále dle AML povinnost uchovávat po dobu 10 let od ověření dle AML identifikační údaje získané během identifikace Klienta a to včetně kopií dokladů Klienta. Dále má AK povinnost oznámit České advokátní komoře bez zbytečného odkladu podezřelý obchod dle definic AML, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění takového obchodu. AK je dále oprávněna požadovat po Klientovi zprostředkovanou identifikaci v případech, kdy to vyžaduje situace a Klient je povinen tuto identifikaci na své náklady provést.

IX. Ochrana spotřebitele a Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud Klient vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, řídí se právní poměr mezi Klientem a AK rovněž ustanoveními § 1810 a nasl. zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. V případě, že Smlouva byla podepsána mimo prostory obvyklé k podnikání (tedy prostory pobočky AK) má spotřebitel právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Advokátní kancelář začne činit první úkony až po skončení této lhůty, nedohodne-li se Klient s AK ve Smlouvě nebo kartě Klienta jinak. Započne-li AK s poskytováním právních služeb po dohodě s Klientem před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen uhradit advokátní kanceláři odměnu za vykonané služby a hotové výdaje do odstoupení od Smlouvy.
 3. Je-li Klient spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. K řešení spotřebitelského sporu je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR věcně příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 4. Mimosoudní řešení sporu je možné zahájit na návrh Klienta po předchozím uplatnění práva, které je předmětem sporu u AK do 1 roku.
 5. Pro více informací o mimosoudním řešení sporu se může Klient obrátit na AK, Českou advokátní komoru, Českou obchodní inspekci nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další podrobnosti o mimosoudním řešení lze nalézt rovněž přímo v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Ostatní ujednání VOP

 1. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 2. Strany vylučují ve vztahu k jakýmkoliv vzájemným pohledávkám aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
 3. Odpověď strany Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. Strany se ujišťují, že při převzetí každého právního případu si sdělí všechny skutkové a právní okolnosti v rozsahu dle tohoto ustanovení.
 5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na Smlouvu: § 557
 6. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy.
 7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran, a to vyjma písemného dodatku pokud jde o rámcová pravidla spolupráce advokátní kanceláře a Klienta, nebo elektronickou formou pokud jde o konkrétní právní kauzu.

V Brně dne 14. 12. 2023

K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Pavel Prokop, advokát