Je obhájce ex-offo zdarma?

01.12.2020

V případě nutné obhajoby, kdy obviněný musí mít obhájce ze zákona, avšak si jej ve stanovené lhůtě nezvolí, mu bude stanoven soudem. Tento advokát je poté obhájcem ex offo. Obviněný musí mít obhájce například, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům, dále koná-li se řízení o trestném činu, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, či v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému. 

Podrobnosti a další důvody nutné obhajoby stanoví zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Je obhájce "ex offo" zdarma?

Toto je největší mýlkou laické veřejnosti. Ex offo právník v trestním řízení, jímž může být pouze advokát, který je ustanoven soudem, účtuje své úkony podle tzv. advokátního tarifu a toto účtuje státu. V případě, že obviněný bude uznán vinným (a to coby jenom zčásti původní obžaloby), stát po odsouzeném bude požadovat (a následně vymáhat) náklady trestního řízení, tedy i náklady na obhajobu. 

Zde může nastat problém v kvalitě poskytnuté právní službě. Čl. 6 odst. 2 etického kodexu advokátů stanoví "Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, postupuje advokát se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů." Je ovšem bohužel zčásti praxí, že kvalita poskytnuté obhajoby může pokulhávat zejména na specializaci daného advokáta ve vykonávané oblasti, případně na přístupu advokáta k obhajobě v rozporu s etickým kodexem. Stavovské předpisy advokátů sice užívají pravidel kárné odpovědnosti advokáta za jednání v rozporu s pravidly týkajících se svědomité obhajoby a tento kontrolní mechanizmus je zajisté velkým přínosem pro kontrolu kvality právní služby, nicméně prokázané kárné provinění advokáta již "zpackanou" obhajobu nenapraví. 

Soud ustanovuje obhájce ex offo dle pořadníků advokátů vedeného příslušným soudem, tedy bez bližší specializace, nebo zkušeností advokáta s úzce vymezenou trestnou činností (drogovou, majetkovou, atd.). Je další, avšak obšírnější otázka, zda všichni soudci a policie po mediálních obviněních o ustanovování obhájců mimo tento seznam, skutečně obhájce ustanovují dle nezávislých soutěžních pravidel (tedy, aby se každému ušlo stejně). Zároveň však je k úvaze zda státem určená pravidla pro výběr obhájce umožňují určovat nejlepšího specialistu. 

Výběrem vlastního obhájce tedy klient ani neušetří, ani nepřeplatí, avšak zůstane mu zachováno právo volby kvalitního obhájce. Obviněný i poté co mu byl ustanoven obhájce ex offo, může udělit plnou moc vybranému advokátovi!

Právní konzultace

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.