Jak vyhrát soud o nezaplacenou fakturu za 3 měsíce?

31.03.2022

Elektronický platební rozkaz je zkrácené soudní řízení, ve kterém se poškozený domáhá finančního plnění. Pokud je poškozený v právu a doloží důkazy o vzniklé škodě, soud nařídí žalované osobě uhradit žalobci požadovanou částku a to do 15ti dnů od doručení Elektronického platebního rozkazu (jinak i "EPR"). Pokud žalovaná strana ve stanovené lhůtě částku neuhradí dobrovolně, nebo proti EPR nepodá odpor, stává se pravomocné rozhodnutí exekučně vymahatelné.

Podmínky pro podání Elektronického platebního rozkazu:

  • žalovaná strana musí mít sídlo nebo trvalý pobyt v ČR
  • žalované straně se musí Elektronický platební rozkaz doručit (datovou schránkou, nebo dopisem s dodejkou)
  • žalovaná částka nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč
  • žalovaná strana nesmí podat odpor do 15ti dnů - v opačném případě proběhne standardní soudní spor

Příklad z praxe od našeho klienta

Firma si u našeho klienta objednala pronájem parkovacích míst, který dlouhodobě neplatila ačkoliv tato parkovací místa využívala. Náš klient doložil důkazy v podobě emailu o objednávce parkování, kopii podepsané smlouvy včetně vystavených faktur za parkování a fotografie aut firmy, která měla parkovací místa pronajaté. Přiložil také emaily, ve kterých opakovaně urgoval firmu k zaplacení, včetně kopie předžalobní výzvy, která byla firmě prokazatelně doručena datovou schránkou. Všechny tyto dokumenty klient podal s naší pomocí skrze elektronický platební rozkaz, který soud rozhodl za 3 měsíce ve prospěch našeho klienta. Následně ani nebylo potřeba exekučního vymáhání a společnost obratem uhradila nejen dlužné faktury a úroky z prodlení, ale i správní poplatky a náklady právního zastoupení.

Přišli jste o peníze, na které jste měli nárok a chcete je zpět? 

Na standardní žalobu zapomeňte, máme pro vás řešení, které můžete využít ve většině finančních sporů. 

Jak Vám můžeme pomoci?

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se sepisem návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu. Pomůžeme Vám s definicí podstatných důkazů pro příkazní řízení a sepíšeme a podáme návrh k soudu. V případě, že povinná strana nebude plnit, zajistíme exekuční rozhodnutí.

Kolik to bude stát?

Z našich zkušeností je analýza podkladů, vypracování a podání EPR vyřešené do dvou hodin právní služby. Pro přesnější kalkulaci se však musíme seznámit s vaším případem.

Mám zájem o konzultaci online