Dohoda o vině a trestu

14.10.2021

Dohoda o vině a trestu dává možnost se dohodnout se státnímu zástupci a obviněnému na konkrétním trestu. Většinou pak neprobíhá celé jednání před soudem a dohodu jen soud schválí nebo neschválí. Tato dohoda je v českém trestním řádu od roku 2012 a v roce 2020 prošla novelizací. Známá a používaná je především v anglosaských zemích. U nás se zatím tolik nevyužívá, ale postupně se počet těchto dohod zvětšuje a čeká se další růst.

Jak proces dohody o vině a trestu funguje?

Když při trestním stíhání dojde k tomu, že se dostatečně prokáže vina obviněného, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu. Je obzvlášť výhodná v případech, kdy je zřejmé, že by obhajoba v trestním řízení nepřinesla lepší výsledek. Zjednodušeně lze říct, že obviněný za svoje přiznání dostane nabídku nižšího trestu.

Při včasném uzavření dohody tak odpadá celá trestní obhajoba a vše stojí na dohodě státního zástupce s obviněným, kterou pak schvaluje soud. Účelem této dohody je také úspora času a energie všech zúčastněných stran.

Kdy je možné k dohodě o vině a trestu přistoupit

Původně se mělo k této dohodě přistupovat pouze před zahájením hlavního líčení, novelou z roku 2020 se možnosti rozšířily. Státní zástupce může dohodu o vině a trestu sjednat i po přednesení obžaloby, a dokonce také v průběhu hlavního líčení. Podnět v hlavním líčení může dát předseda senátu, navrhnout ji ale může i před líčením obviněný nebo jeho trestní obhájce. Po samotném přednesení obžaloby soud upozorní obžalovaného na možnost uzavření této dohody.

Obhájce k dohodě o vině a trestu není nutný, ale jeho přítomnost je vždy lepší

Původně byla zákonem určená povinnost, aby byl u dohody přítomný i trestní obhájce obviněného. Novelou z roku 2020 už jeho přítomnost není nutná. Samozřejmě pro složitost úkonů doporučujeme mít obhájce a obviněný se tak v celém procesu může lépe orientovat. Povinnost být zastoupen obhájcem (advokátem) zůstává v případech, kdy jsou splněné podmínky nutné obhajoby podle § 36 trestního řádu.

Dohoda se týká všech druhů trestných činů a počítá i s náhradou škody

Před novelou z roku 2020 se dohoda netýkala zvlášť závažných trestných činů, jako je například vražda. Nyní se už vztahuje na všechny trestné činy.

Při sjednávání dohody může být přítomný i poškozený. Své právo o náhradu škody může uplatnit ale i písemně (takže kvůli tomu u jednání osobně být nemusí). Součástí dohody tak zpravidla bývá dohoda o náhradě škody a její výši. Pokud s výší škody poškozený nesouhlasí, na uzavření dohody to nemá vliv. Není-li náhrada škody součástí dohody, určí ji později soud.

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Vypracováním dohody, která musí obsahovat kromě jasného popisu skutku i prohlášení obviněného, že tento skutek spáchal a dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu, dále i označení státního zástupce, obviněného a případně poškozeného, datum a místo jejího sepsání. Uzavřená dohoda se předkládá soudu a ten ji podle svého uvážení buď schválí, nebo neschválí a pak tedy musí proběhnout celé soudní řízení. Při neschválení dohody, ale není možné přihlížet k doznání trestné činnosti z dohody.

Kolik to bude stát?

Z našich zkušeností je v běžných případech vypracování dohody a zastoupení před soudem vyřešeno do čtyř hodin právní služby. Naše odměna je tedy cca 12.000 Kč + DPH. Pro přesnější kalkulaci se musíme seznámit s vaším případem a trestní historií.

Mám zájem o konzultaci