Jak založit zdravotnické zařízení?

23.11.2021

Podnikání ve zdravotnictví může mít celou řadu podob - od založení logopedické či zubní ordinace přes provozování ordinace praktického lékaře až po poskytování odborných zdravotnických služeb (gynekologie, pediatrie, urologie, aj.). Jedno je však vždy společné - na prvním místě musí pokaždé stát pacientovo zdraví. V tomto ohledu je tedy toto podnikání dosti specifické, jedná se totiž spíše o poslání než o čistokrevné podnikání. Byť na živobytí vám vydělá více než slušně. Každopádně pokud si chcete otevřít ordinaci, případně jiné zdravotnické zařízení, tak všechno musí samozřejmě proběhnout, stejně jako u ostatních podnikatelských záměrů, plně v souladu s právními normami a předpisy. A s jejich pochopením vám rádi pomůžeme.

Registrace nového poskytovatele zdravotnických služeb

Požadavky na provozování soukromé lékařské praxe jsou: personální, hygienické, technické a věcné. Je tedy potřeba zabezpečit, aby zdravotní služby poskytoval odborný a kvalifikovaný personál; je potřeba, aby prostory (a proces), ve kterých mají být zdravotní služby poskytovány splňovaly všechny hygienické požadavky a je nezbytné, aby zdravotnické zařízení splňovalo technické a věcné požadavky kladené na prostory a aby přístroje, zdravotní pomůcky a další vybavení splňovalo jak obecné, tak specifické podmínky pro daný druh zdravotní péče.

Prodej, nebo převod lékařské praxe

  • z fyzické osoby na fyzickou osobu. Běžným řešením prodeje a převodu lékařské praxe z fyzické osoby je využití institutu koupi a prodeje obchodního závodu. Navzdory judikatuře Nejvyššího soudu v ČR je běžná praxe zdravotních pojišťoven (zejména VZP) taková, že práva a povinnosti ze smluv nepřecházejí automaticky při prodeji a koupi obchodního závodu na nového poskytovatele a tento je povinen uzavřít se zdravotní pojišťovnou novou smlouvu a získat nové oprávnění.
  • z právnické osoby na fyzickou osobu. Pokud jsou zdravotní služby poskytováno prostřednictvím právnické osoby, je celý převod výrazně jednodušší. Ve většině případů postačí převést podílu ve společnosti na nového majitele a tím pádem dojde k převedení všeho, co souvisí s lékařskou praxí dané právnické osoby.
  • z fyzické osoby na právnickou osobu. V takovém případě se založí nová společnost (většinou s.r.o.) do které, nebo na kterou je následně vložena, nebo převedena lékařská praxe. I v takovém případě je potřeba opět získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Kroky před zahájením provozu soukromého zdravotnického zařízení

Pro lepší představu uvádíme seznam základních kroků celého procesu a přibližnou časovou náročnost:

  1. Řízení o schválení provozního řádu probíhá u příslušné krajské hygienické stanice. Je potřeba zpracovat provozní řád a zkompletovat dokumentaci týkající se prostoru a vybavení zdravotnického zařízení, jeho personálu a poskytování externích služeb. Celková časová náročnost jsou 1 - 2 měsíce.
  2. Řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb probíhá u příslušného krajského úřadu. Je třeba doložit doklad o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, seznam zdravotnických pracovníků, rozhodnutí o schválení provozního řádu a prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Časová náročnost 1 - 2,5 měsíce.
  3. Registrace zdroje ionizujícího záření (rentgenu) se podává u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Předkládají se údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem, protokol přejímací zkoušky nebo poslední zkoušky dlouhodobé stability. Nutností je absolvování kurzu osoby zajišťující radiační ochranu. Časová náročnost 1 - 2 měsíce.
  4. Výběrové řízení před uzavřením smluvního vztahu s pojišťovnami. Před uzavřením smlouvy je třeba absolvovat výběrové řízení, které vyhlašuje příslušný krajský úřad. Na jednání výběrové komise pak zdravotní pojišťovny hlasují o jednotlivých přihláškách uchazečů.
  5. Uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Na základě kladného výsledku výběrového řízení však nejsou zdravotní pojišťovny povinny s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Toto je předmětem jednání o smlouvách. První pojišťovnou, na kterou je potřeba se obrátit, je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má na starosti přidělování IČP (identifikační číslo pracoviště) a IČZ (identifikační číslo zařízení). Výběrové řízení a uzavření smlouvy trvá cca 3 měsíce.

Založení a registrace ordinace pro OSVČ

nezahrnuje poplatky za rejstřík trestů, výpis z KÚ, ověřené podpisy 

59.900 Kč

Přeregistrace z OSVČ na S.R.O.

nezahrnuje notářský zápis, kolky a správní poplatky

69.900 Kč

Založení a registrace ordinace pro S.R.O

nezahrnuje notářský zápis a kolky a správní poplatky  

69.000 Kč

Rekolaudace prostor pro výkon soukromého zdravotnického zařízení

individuálně na vyžádání dle obtížnosti

na dotaz

Převod a prodej lékařské praxe

individuálně na vyžádání 

na dotaz

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.