Jak založit kavárnu nebo bistro?

07.06.2021

Otevření vlastní kavárny či bistra je snem celé řady začínajících podnikatelů, neboť je zkrátka radost lidem dopřávat potěšení všech jejich smyslů. Vůní kávy, chutí slaďoučkých zákusků, pohledem na plný talíř všemi barvami hrajícího jídla, dotykem hrnku hezky prohřátého čaje či zvukem křupavého pečiva - tím vším budete moci zlepšit den vašim hostům. Chystáte se i vy otevřít si svůj vlastní gastropodnik, kde bude prim hrát dobrá káva a ještě lepší jídlo? Pak se ale připravte na celou řadu povinností, které budete muset splnit před jeho otevřením. Obzvláště náročné to bude, pokud budete chtít v podniku prodávat alkohol a vařit teplá jídla z potravin podléhajících rychlé zkáze. Nemusíte mít ale strach, se vším vám u nás na poradíme.

Je lepší podnikat na firmu nebo na živnostenský list?

Výhoda podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná je ve velmi nízkých pořizovacích nákladech spočívajících v jednom správním poplatku ve výši 1.000,-Kč. Pokud nemáte žádné, nebo malé skutečné náklady, tak můžete uplatňovat výdajový paušál spočívající v legálním fiktivním výdaji, který je určen procenty z příjmu.

Podstatnou výhodou obchodní korporace je omezené ručení společníka. Nejčastější formou je založení společnosti s ručením omezeným, u které, za splnění podmínky splacení základního kapitálu, kterým může být i jedna koruna, společníci vůbec neruší svým osobním majetkem. U s.r.o. sice nelze uplatňovat výdajový paušál a je potřeba účtovat skutečné náklady, ale za trochu vyšší náklady nepřesahující o mnoho 5.000,-Kč, můžete využívat extrémně silného důvodu pro pořízení společnosti, a to právě proto, že neručíte.

Myslete i na budoucnost, pokud budete chtít někdy podnik prodat - lépe se prodává jako s.r.o. společnost pouhým převodem obchodního podílu.

Co potřebuji doložit živnostenskému úřadu?

Hostinská činnost je tzv. řemeslná činnost a proto pro ni platí stejné podmínky jako pro všechny řemeslné živnosti. Musíte splnit 2 podmínky, a to odbornou způsobilost a bezúhonnost.

Odborná způsobilost se prokazuje vzděláním v oboru (kuchař, číšník, hotelnictví) nebo příbuzném oboru (cukrář, pekař, řezník), nebo praxí, která je obecně 6ti letá, pokud nejste v oboru vzdělaní, nebo jednoletá, pokud jste vzdělaní v příbuzném oboru.

Bezúhonnost se prokazuje rejstříkem trestů. Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním.

Prodej lihu je sice koncesí, ale živnostenský úřad neklade žádné podmínky na její získání, vyjma bezúhonnosti. Pro provozování restaurace, či bistra však bývá nezbytná, pokud budete prodávat alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 15 % a vyšší (na pivo a víno jej nepotřebujete). Tento popis je zjednodušený. Živnostenský zákon obsahuje některé podmínky, které stanovují obecné požadavky na svéprávnost, nebo zvláštní podmínky dokazování zkrácené praxe pro vedoucí, certifikované uchazeče, nebo obsahuje překážky provozování živnosti (insolvence; konkurs, atp.).

Ohlášení provozovny

Provozovna se hlásí na živnostenském úřadě a jedná se o místo, kde je živnost vykonávána. Může jít o jiné místo než je sídlo společnosti, které je určené zejména k řízení společnosti. Provozoven může mít podnikatel více a živnostenský zákon umožňuje nahlásit i tzv. mobilní provozovnu, která je přemístitelná.

Daně, daně, daně

Registrace k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob

Jedná se o zcela první povinnost živnostníka nebo společnosti směrem k finančnímu úřadu. Ta další, nejzákladnější, tzv. berní, spočívající v přiznávání a následném placení daní bude popsána v samostatném článku na blogu a nebudete o ní ochuzeni. Do 15ti dnů od zahájení provozování činnosti (buď ohlášení živnosti u OSVČ, nebo vznikem společnosti u s.r.o.) se musíte registrovat jako plátce daně z příjmů.

Velká databáze daňových tiskopisů je přímo na webových stránkách finanční správy.

Co budu potřebovat - základní povinnosti v bodech

 • firmu nebo živnost. Víte, že advokátní kancelář vám založí firmu už od 5.000 Kč?
 • oprávnění vyplývající z řemeslné živnosti hostinská činnost a koncesi na prodej lihu
 • ohlášení provozovny
 • registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • registraci k DPH, pokud si na vstupu chcete uplatňovat daň z přidané hodnoty
 • registraci k ostatním daním (např. silniční)
 • zdravotnický průkaz pro práci s potravinami
 • kolaudaci prostoru od stavebního úřadu (projektová dokumentace)
 • stanovisko hygieny (Zásady provozní hygieny, zásobování pitnou vodou, větrání, napojení na kanalizaci, vytápění, osvětlení, přípravu/výrobu/skladování potravin a pokrmů), vyhláška č. 107/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných)
 • stanovisko hasičů (požární bezpečnostní řešení, které vám zpracuje odborně způsobilá osoba)
 • registrace celního skladu
 • registrace zaměstnanců (sociální a zdravotní pojištění)
 • označení budovy reklamou
 • souhlas obce se zahrádkou
 • pracovněprávní dokumentaci
 • dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • GDPR dokumentaci
 • účetní, pokud nebudete účtovat sami
 • označení bistra povinnými texty a inforgrafikami
 • kalibrace váhy se známkou puncovního úřadu
 • revize elektrospotřebičů starších 3 let
 • označení nosnosti skříní
 • sanitační plán HACCP

Hygiena, potravinářská inspekce, bezpečnost práce a hasiči

Pokud provozovna nebyla ještě nikdy schválená a ohlášená jako místo, kde se nakládá s potravinami - budete si muset zajistit změnu užívání stavby na stavebním úřadě. K návrhu na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby je třeba dodat:

 • jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby
 • označení stavby
 • uvedení nového způsobu užívání stavby, v našem případě provozování určité živnosti
 • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů
 • doklad o vlastnickém právu ke stavbě (výpis z evidence nemovitostí ne starší 3 měsíců), popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání, není-li navrhovatel vlastníkem stavby (nájemní smlouva)
 • doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy (vždy vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru )
 • kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena anebo ověřená dokumentace skutečného provedení stavby