Jak podat trestní oznámení

29.06.2022

Pod pojmem trestního oznámení si můžeme představit písemný záznam o skutečnosti, která má charakter trestného činu. Trestní oznámení může podat kdokoliv, nejen osoba poškozená. Jedná se tak o podnět vedoucí k případnému zahájení trestního stíhání.

Jak a kde se podává trestní oznámení?

Trestní oznámení se podává na Policii ČR či na státním zastupitelství.

Formy podání trestního oznámení jsou různé: může mít formu ústního podání do protokolu o trestním oznámení, dále pak může být zvolena písemná forma (nejlépe doporučeně poštou, ale není vyloučeno ani osobní doručení), formu elektronickou s elektronickým podpisem (například odesláním z datové schránky).

Co je obsahem trestního oznámení?

Z trestního oznámení, ať je podáno jakoukoliv formou by mělo být vždy patrno proti komu je trestní oznámení podáno (kdo?), popis skutkového stavu (co a jak?), v jaký čas, den a místo ke skutku došlo (kdy a kde?), důvod jednání/motiv (proč?) a zda vznikla škoda či újma (následky?)

Co se bude dít po podání trestního oznámení?

Po podání trestního oznámení policejní orgán započne tzv. fázi pověřovací, ve kterém zjišťuje veškeré okolnosti spáchání oznámeného činu. V této fázi budou všechny osoby přizvány k podání vysvětlení. Již při samotném trestním oznámení či při podání vysvětlení je často klíčové využít služeb advokáta, který Vás dokáže celým procesem provést a připravit Vás na něj.

Kdy je zbytečné podávat trestní oznámení?

Kdykoliv kdy se nejedná o trestný čin. Trestným činem není neplnění závazků (dodání / vrácení zboží či služeb) nebo nesplácení dluhů. Zde se jedná o civilní tzv. občanskoprávní spory, se kterými Vám pomůže jen advokát. Policie ČR sice takové trestní oznámení přijde, ale následně jej odloží a odkáže vás na civilní spor.

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Neplacení výživného je jedním v mála případů, kdy neplnění závazku představuje trestný čin a je tedy namístě obrátit se na Policii ČR či státní zastupitelství skrze trestní oznámení. Jedná se o případy, kdy osoba povinná neplní vyživovací povinnost, byť i z nedbalosti, nebo se přímo plnění vyhýbá.

Je nutné mít na paměti, že záměrně nepravdivé či přímo lživé trestní oznámení může mít za následek vznik vlastní trestní odpovědnosti oznamovatele, a to dle ustanovení §345 trestního zákoníku a může tedy přivodit oznamovateli vlastní trestní stíhání.

Nepravdivé trestní oznámení tedy není vhodným způsobem jak si "vyřizovat účty".
 
Vhodné řešení sporů Vám pomůže nalézt advokát. Nepravdivé trestní oznámení může mít rovněž občanskoprávní následky, můžete být odpovědní za způsobení újmy