občanský zákoník

Významná novela trestních předpisů ohledně zvýšení hranic škody

Srpen 12, 2020 9:07 pm

Na konci července byla schválena další novela trestních předpisů. Tato konkrétní novela by měla mít vliv zejména na výši škody, či majetkového prospěchu, při jehož dosažení se protiprávní jednání stává trestným činem, či míra jeho intenzity, od které se odvíjí výše trestu.

Novela byla senátem schválena v červenci a měla by nabýt účinnosti 1. října. Kromě trestního zákoníku se i odpovídajícím způsobem změní trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mladistvých a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Nejvýznamnější oblast, kterou se novela zabývá, je, jak už bylo zmíněno, zvýšení hranic škody. A to v každém stupni dvojnásobně. Nově se škodou nikoliv nepatrnou bude rozumět částka dosahující alespoň 10.000 Kč (oproti současné částce 5.000 Kč), škodou nikoli malou částka ve výši alespoň 50.000 Kč (oproti současné částce 25.000 Kč), větší škodou částka ve výši alespoň 100.000 Kč (oproti současné částce 50.000 Kč), značnou škodou alespoň 1.000.000 Kč (oproti současné částce 500.000 Kč) a škoda velkého rozsahu částka 10.000.000 Kč (oproti současné částce 5.000.000 Kč). Novela se tak snaží reflektovat inflaci a celkový vývoj cen v České republice, jelikož tyto částky nebyly od účinnosti trestního zákona z roku 2009 nijak zvyšovány.

Další oblastí je snaha zákonodárce o větší personalizaci trestů, tedy ukládat především alternativní tresty, než nepodmíněný trest odnětí svobody, zejména pak peněžitý trest, pokud měl mít pachatel z trestné činnosti majetkový prospěch. Má se také více přihlížet k postoji obviněného jako k celku, k tomu, jestli se přiznal či byla sjednána dohoda o vině a trestu. Dalším způsobem personalizace je větší míra přihlížení k již uloženým a nevykonaným trestům a jejich vzájemná kolize.

Nově jsou také více specifikovány a rozšířeny podmínky pro podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po jedné třetině vykonaného trestu.

Další nedávno přijatou novelou zákonodárce zpřísnil tresty za týrání zvířat a také stanovil nový druh alternativního trestu, a to zákaz držení a chovu zvířat, aplikovatelný právě za trestnou činnost v oblasti týrání zvířat.

Pokud máte k přijaté novele více otázek, či máte zájem o právní zastoupení v trestním řízení, neváhejte kontaktovat naši kancelář, která Vám ráda poskytne své služby.