Na správném výběru obhájce záleží!

Riskujete to nejcennější co máte - Vaši svobodu!

V případě, že jste způsobili trestní čin, jehož spáchání je nevyvratitelné, tak bez zkušeného a dobrého obhájce se neobejdete, neboť by vám jinak hrozil daleko vyšší trest, než by musel. A právě takovéhoto obhájce je vám schopna zajistit naše advokátní kancelář. V případě spáchání trestného činu tedy nabízíme pomoc klientovi s vyjednáním nižšího trestu využitím dohody o vině a trestu, dohody o narovnání, či podmíněním zastavením trestního stíhání.

Mnohem častější jsou však případy, kdy klient spáchá čin, jenž nutně nemusí být klasifikován jakožto trestní čin, případně tento čin spáchá v době, kdy nastaly okolnosti vylučující jeho protiprávnost (např. sebeobrana). Další obvyklou situací, s níž se naši klienti potýkají je, že daný čin vůbec nezavinili, případně jej způsobili neúmyslně. Ať už je vaše situace jakákoliv, tak naším úkolem je zajištění práva na spravedlivý proces ve všech těchto případech.

To znamená, že během soudního jednání uděláme maximum pro dokázání vaší neviny. Stejně tak jsme vám k dispozici i ve všech ostatních záležitostech týkajících se trestního práva. Například vám pomůžeme s podáním trestního oznámení, případně vám budeme nápomocní tehdy, když budete předvoláni jakožto obvinění k policejnímu výslechu.

Kdo konkrétně se stane vaším trestním obhájcem? Advokát Mgr. Pavel Prokop, který se specializuje na trestní právo již 15 let. Jako trestní obhájce má praktické znalosti z oblasti kriminologie a kriminalistiky - zejména co se týče zpochybňování důkazů různých oborů. Orientuje se též v laboratorních posudcích na omamné a návykové látky. 

CHCI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ

JSEM OBVINĚN Z TRESTNÉHO ČINU

PŘIŠLO MI PŘEDVOLÁNÍ K VÝSLECHU

S čím Vám může naše kancelář pomoci?

Jak už to tak v mezilidských vztazích bývá, tak ani na pracovišti nemusí vždy všechno klapat vašich podle představ. Nenápadné skryté narážky mohou skončit nefalšovanou šikanou. Jak rozpoznat jednotlivé druhy šikany a kde vyhledat pomoc?

Pod pojmem trestního oznámení si můžeme představit písemný záznam o skutečnosti, která má charakter trestného činu. Trestní oznámení může podat kdokoliv, nejen osoba poškozená. Jedná se tak o podnět vedoucí k případnému zahájení trestního stíhání.

Odmítnutí dechové zkoušky je závažným přestupkem se závažnými důsledky. Nicméně máte právo odmítnout dechovou zkoušku Policii ČR. Jedná se zákaz donucování k sebeobviňování. V takovém případě je však automaticky považováno, že jste pod vlivem, avšak pouze do hodnoty 1 promile.

Od roku 2020 je možné za jistých podmínek získat z vězení tzv. trvalou či podmíněnou propustku. To znamená, že můžete dosáhnout podmíněného propuštění za předpokladu, že splníte celou řadu podmínek. Pro podání žádosti je nutno dbát na mnoho úředních formalit, které zvýší pravděpodobnost úspěšného podmínečného propuštění vašeho blízkého.

Dohoda o vině a trestu dává možnost se dohodnout se státnímu zástupci a obviněnému na konkrétním trestu. Většinou pak neprobíhá celé jednání před soudem a dohodu jen soud schválí nebo neschválí. Tato dohoda je v českém trestním řádu od roku 2012 a v roce 2020 prošla novelizací. Známá a používaná je především v anglosaských zemích. U nás se zatím...

Níže popisujeme pár možností vyvracení důkazů z oboru kybernetiky, daktyloskopie, odorologie, či rekognice, tak aby se klientovi naskytla možnost posoudit způsob práce obhajoby. Výčet možností získávání důkazů a počet odvětví kriminalistiky je tak rozsáhlý, že není účelné je zde popsat všechny, ale spíše navodit přesvědčení o tom, že orgány činné v...

Ublížení na zdraví je trestným činem pokud je narušena tělesná integrita, nebo celkové zdraví člověka a poškozený potřebuje ke své léčbě nejméně 7 dnů. Následně se ublížení posuzuje podle důsledků zranění, které nastala jako: traumatické zranění, vážné poškození zdraví, nebo potrat.

Naše advokátní kancelář Vás řádně a zkušeně provede trestním řízením, ať již se jedná o podání vysvětlení, fázi zahájení trestního řízení, fázi před sdělením obvinění, u prvního podání vysvětlení či řízení před soudem.

Stalking trestným činem, který je kvalifikován jako nebezpečné pronásledování. Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby.

Je definováno jako řízení vozidla na veřejných komunikacích osobou, která nemá řidičský průkaz, nebo řidičský průkaz neodpovídá třídě, do které je vozidlo zařazeno, nebo osobou, které byl řidičský průkaz odňat nebo pozastaven, nebo která má pozastavené právo řídit na území ČR.

Bezplatná konzultace

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.