Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Sport a právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví

26.11.2018 Novinky

Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění. Kde jsou hranice civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti škůdce, který způsobil poškozenému újmu při sportovním utkání, pomáhá zodpovědět teprve rozhodovací praxe.

Základním východiskem pro posouzení odpovědnosti je tzv. prevenční povinnost všech osob. Prevenční povinnost se uplatní jak na straně poškozeného, který je srozuměn se zvýšenou mírou pravděpodobnosti způsobení zranění, tak na straně škůdce, který má povinnost jednat v rámci sportu obezřetně, aby jeho přičiněním ke způsobení újmy na zdraví nedocházelo. Prevenční povinnost vyplývá ze zákona, proto je odpovědností subjektivní, předpokládající míru zavinění minimálně ve formě nevědomé nedbalosti. Má se pak za to, že nedbale jedná ten, kdo nejedná způsobem, jaký lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat.

Při posouzení míry prevenční povinnosti se přihlíží zejména ke zvláštní způsobilosti škůdce, což znamená, že v případě, že je škůdce registrovaným sportovcem, je na něj nutno klást vyšší nároky z hlediska míry prevenční povinnosti. Tento princip je ve vztahu k odpovědnosti za škodu vyjádřen ustanovením § 2912 odst. 2 občanského zákoníku zavádějícím zvýšené nároky na osobu škůdce.

Pokud by došlo ze strany sportovců ke způsobení újmy jejich zaviněním, nejčastěji hrubou nedbalostí nebo zlým úmyslem, mohou být za své jednání odpovědní i v trestněprávní rovině.

Při posouzení trestnosti jednání se uplatní zásada subsidiarity trestní represe. Škůdci ovšem jsou odpovědní za své jednání při sportu, pokud by svým jednáním vybočili z pro sport běžného způsobu hry bez ohledu na porušení pravidel sportu samotného. Zda bude jejich jednání posouzeno jako protiprávní, záleží na mnoha aspektech každého jednotlivého případu, ve kterém se bude posuzovat míra prevenční povinnosti jedné a druhé strany stejně jako úmysl a počínání škůdce. Naopak míra způsobené újmy a soulad jednání s pravidly sportu není pro posouzení určení nároků rozhodující. Sportovcům je tak vymezen prostor, v rámci něhož se mohou při sportu pohybovat i v přiměřené míře za hranicí samotné hry bez možnosti postihu sankcí. Pokud ovšem v rámci sportu vybočí svým jednáním za hranice přiměřeného a předvídatelného jednání a chování a povinností, které jsou na ně jako na sportovce kladeny, mohou očekávat v případě způsobení újmy poškozenému důsledky jak v civilní, tak trestní rovině.

Pokud jste i Vy byli obětí újmy na zdraví při sportu, nebojte se nás kontaktovat a my vám pomůžeme v boji za náhradu škody vůči škůdci.