Jak je to s advokátní úschovou u Sberbank?

24.03.2022

Naše advokátní kancelář využívá pro právní služby výhradně evropské banky s prokazatelnou evropskou vlastnickou strukturou, které jsou povinně zapojeny do tzv. Garančního systému finančního trhu.

Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Klient tedy nenese žádnou spoluúčast. Od 1. 1. 2016 jsou stanoveny výjimečné případy, v rámci nichž je možno po určitou časově omezenou dobu vyplatit i náhradu vyšší. Vyšší náhrada může limit 100 000 EUR přesáhnout maximálně o dalších 100 000 EUR. 

Za výjimečné případy jsou považovány:

  • úhrada kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí, pokud byl návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí podán před rozhodným dnem;
  • vyplacení vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství;
  • vyplacení pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti;
  • vyplacení vypořádání dědictví;
  • vyplacení jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření;
  • vyplacení odstupného při výpovědi z pracovního poměru, při které náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, vyplacením odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, vyplacením odbytného nebo odchodného při skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného nebo odchodného, a vyplacením odchodného při skončení služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu;
  • vyplacení pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem;
  • vyplacení náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem;
  • vyplacení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření;
  • poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu.

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům ("oznámení o platební neschopnosti"), nebo poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.