Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Novinky

Co se stane v případě, že nebyla učiněna nabídka předkupního práva?

  Převádíte-li svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají ostatní spoluvlastníci přímo ze zákona v souladu s § 1124 občanského zákoníku předkupní právo k tomuto podílu, ledaže by šlo o převod podílu na osobu blízkou, nebo by se ostatní spoluvlastníci vzdali svého předkupního práva před převodem. Pokud prodávající neučiní nabídku na využití předkupního práva předkupníkem, […]

Více informací

Sport a právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví

Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění. Kde jsou hranice civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti škůdce, který způsobil poškozenému újmu při sportovním utkání, pomáhá zodpovědět teprve rozhodovací praxe. Základním východiskem pro posouzení odpovědnosti je tzv. prevenční povinnost všech osob. […]

Více informací

Airbnb vs daně

Příjmy fyzických i právnických osob plynoucí z poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb má již delší dobu v hledáčku Ministerstvo financí ČR. Pro kontrolu příjmů neměla Finanční správa ČR přístup k potřebným údajům, což se v nedávné době změnilo, otázkou ovšem zůstává, jestli spolupracuje přímo s Airbnb, nebo spolupracuje s irskou finanční správou (jelikož v Irsku má Airbnb evropskou centrálu), nebo […]

Více informací

Bude evidence skutečných majitelů právnických osob veřejná?

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů zabývající se zejména evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob rejstříkovými soudy. Tato novela promítla do vnitrostátního právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU). Právnické osoby […]

Více informací

Nároky poškozených při ublížení na zdraví

Jestliže vám byla způsobena nemajetková újma jakožto ublížení na zdraví ve fyzické nebo psychické rovině, máte v souladu s občanským zákoníkem právo se domáhat jejího  odškodnění. U nemajetkové újmy se jedná o následující nároky: bolestné, ztížení společenského uplatnění, psychické útrapy a další jiná nemajetková újma způsobená poškozenému (např. posttraumatická stresová porucha, poškození či ztráta sociálních […]

Více informací

NÁLEŽITOSTI ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY DLE GDPR

V souvislosti s účinností GDPR došlo masovému uzavírání zpracovatelských smluv, čímž správci osobních údajů zareagovali na tento „nový“ institut. Proč uvozovky? Protože povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu vychází již z § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tudíž povinnost k uzavření písemné smlouvy o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem není […]

Více informací

Pohled na GDPR ze strany e-shopu a jeho zákazníků

  Na provozovatele e-shopů se stejně, jako na ostatní správce osobních údajů, vztahuje řada povinností, jimiž jsou zejména: zpracování jen nezbytně nutných údajů pro jejich činnost, zpracování údajů pouze v nezbytně nutné míře, a po dobu nezbytně nutnou, a také zajištění toho, aby byly údaje přístupné pouze nutnému počtu osob, a to vše v souladu s dalšími zásadami […]

Více informací

Výpověď pro nadbytečnost

V praxi se často setkáváme s tzv. výpovědí pro nadbytečnost, je ale tento způsob výpovědi pro zaměstnavatele ekonomicky výhodný? Zaměstnavatelé často řeší organizační změny na poslední chvíli, a přitom využívají výpovědního důvodu stanoveného § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), přičemž předmětnou organizační změnu již provádí. Na straně zaměstnavatele pak může […]

Více informací

Mlčenlivost zaměstnance ve vztahu k ochraně osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také pod zkratkou GDPR. Nařízení klade na zaměstnavatele, jakožto správce nebo zpracovatele osobních údajů řadu povinností, které spočívají například v ochraně dat před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám a jejich následným zneužitím. Nařízení však […]

Více informací

Zvyšování a prohlubování kvalifikace lékařů

Podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanovuje zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se samostatným výkonem povolání lékaře rozumí činnost, ke které je lékař způsobilý bez odborného dozoru nebo dohledu. Specializovanou způsobilost pak lékař získá úspěšným ukončením specializačního vzdělání […]

Více informací