Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Novinky

Porušení pracovní kázně

Ústavní soud se zabýval otázkou výpovědního důvodu pro porušení pracovní kázně a to, zda porušení pracovní kázně zaměstnance nespoluzavinili i jeho nadřízení. Zaměstnankyně podala návrh na určení, zda výpověď z pracovního poměru, která jí byla dána zaměstnavatelem pro závažné porušení pracovní kázně, je neplatná. Soud prvního stupně žalobu zamítl. Odvolací jí však vyšel vstříc, když […]

Více informací

Co se stane v případě, že nebyla učiněna nabídka předkupního práva?

  Převádíte-li svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají ostatní spoluvlastníci přímo ze zákona v souladu s § 1124 občanského zákoníku předkupní právo k tomuto podílu, ledaže by šlo o převod podílu na osobu blízkou, nebo by se ostatní spoluvlastníci vzdali svého předkupního práva před převodem. Pokud prodávající neučiní nabídku na využití předkupního práva předkupníkem, […]

Více informací

Sport a právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví

Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění. Kde jsou hranice civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti škůdce, který způsobil poškozenému újmu při sportovním utkání, pomáhá zodpovědět teprve rozhodovací praxe. Základním východiskem pro posouzení odpovědnosti je tzv. prevenční povinnost všech osob. […]

Více informací

Airbnb vs daně

Příjmy fyzických i právnických osob plynoucí z poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb má již delší dobu v hledáčku Ministerstvo financí ČR. Pro kontrolu příjmů neměla Finanční správa ČR přístup k potřebným údajům, což se v nedávné době změnilo, otázkou ovšem zůstává, jestli spolupracuje přímo s Airbnb, nebo spolupracuje s irskou finanční správou (jelikož v Irsku má Airbnb evropskou centrálu), nebo […]

Více informací

Bude evidence skutečných majitelů právnických osob veřejná?

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů zabývající se zejména evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob rejstříkovými soudy. Tato novela promítla do vnitrostátního právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU). Právnické osoby […]

Více informací

Nároky poškozených při ublížení na zdraví

Jestliže vám byla způsobena nemajetková újma jakožto ublížení na zdraví ve fyzické nebo psychické rovině, máte v souladu s občanským zákoníkem právo se domáhat jejího  odškodnění. U nemajetkové újmy se jedná o následující nároky: bolestné, ztížení společenského uplatnění, psychické útrapy a další jiná nemajetková újma způsobená poškozenému (např. posttraumatická stresová porucha, poškození či ztráta sociálních […]

Více informací

NÁLEŽITOSTI ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY DLE GDPR

V souvislosti s účinností GDPR došlo masovému uzavírání zpracovatelských smluv, čímž správci osobních údajů zareagovali na tento „nový“ institut. Proč uvozovky? Protože povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu vychází již z § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tudíž povinnost k uzavření písemné smlouvy o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem není […]

Více informací

Pohled na GDPR ze strany e-shopu a jeho zákazníků

  Na provozovatele e-shopů se stejně, jako na ostatní správce osobních údajů, vztahuje řada povinností, jimiž jsou zejména: zpracování jen nezbytně nutných údajů pro jejich činnost, zpracování údajů pouze v nezbytně nutné míře, a po dobu nezbytně nutnou, a také zajištění toho, aby byly údaje přístupné pouze nutnému počtu osob, a to vše v souladu s dalšími zásadami […]

Více informací

Výpověď pro nadbytečnost

V praxi se často setkáváme s tzv. výpovědí pro nadbytečnost, je ale tento způsob výpovědi pro zaměstnavatele ekonomicky výhodný? Zaměstnavatelé často řeší organizační změny na poslední chvíli, a přitom využívají výpovědního důvodu stanoveného § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), přičemž předmětnou organizační změnu již provádí. Na straně zaměstnavatele pak může […]

Více informací

Mlčenlivost zaměstnance ve vztahu k ochraně osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také pod zkratkou GDPR. Nařízení klade na zaměstnavatele, jakožto správce nebo zpracovatele osobních údajů řadu povinností, které spočívají například v ochraně dat před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám a jejich následným zneužitím. Nařízení však […]

Více informací