Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Novinky

Adaptační zákon k GDPR

Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 schválila zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen “Adaptační zákon“) ve znění, v jakém jí byl vrácen Senátem, který je tzv. adaptačním zákonem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a […]

Více informací

Dispozice zaměstnavatele s dovolenou

Dle zákonné úpravy v zákoníku práce obecně platí, že s délkou dovolené může zaměstnavatel v zákonných mezích disponovat, na druhou stranu však existují situace, kdy si její čerpání může určit sám zaměstnanec, a to například v případech popsaných níže v tomto článku. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit dobu čerpání dovolené takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat do konce […]

Více informací

Novela insolvenčního zákona

Ve sbírce zákonů byla nyní vyhlášena novela insolvenčního zákona, která zmírní podmínky oddlužení, a to zejména tak, že přestane platit nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech alespoň 30 % svých závazků. Zmírnění podmínek by mělo pomoci předluženým lidem vrátit se zpět do běžného života tak, že již nebudou „muset“ […]

Více informací

Stávka mimo kolektivní vyjednávání

Právo na stávku je jedním ze základních práv zaměstnanců, jehož důsledky uplatnění nese v první řadě zaměstnavatel. Zaměstnavatelé by tedy měli být obeznámeni s tím, kdy a za jakých podmínek může být stávka vedena. Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami. Jediným zákonem, který podmínky stávek upravuje, je zákon […]

Více informací

Dočasná pracovní neschopnost, skončení pracovního poměru a náhrada mzdy

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZP“) a ve výši podle § 192 odst. […]

Více informací

Novodobá dětská práce

S dětskou prací se setkáme nejen v rozvojových zemí, ale i v naší republice, kde je poměrně běžné, že děti mladší 15 let, zejména o letních prázdninách, pracují, např. při roznášce propagačních letáků, novin, různých tiskovin, práci u čerpacích stanic, občerstvovacích stánků apod. Většinou se jedná o „pracovní“ vztah podle občanského zákoníku (např. nepojmenovaná smlouva). Pracovněprávní předpisy však […]

Více informací

Jak zacházet s osobními údaji uchazeče o zaměstnání ve fázi výběrového řízení

Již ve chvíli náboru nového zaměstnance dochází ke zpracování jeho osobních údajů ze strany zaměstnavatele. Není ovšem výjimkou, že zaměstnavatelé ani jejich personalisté nevědí, jak uchazeče řádně informovat o zpracování jeho osobních údajů, které osobní údaje lze zpracovávat a které už nikoliv, a po jak dlouho dobu tak lze činit. Proces výběru vhodného zaměstnance začíná […]

Více informací

Forma závěti a role svědků

Občanský zákoník upravuje několik základních způsobů pořízení závěti. Na jedné straně formální závěť v podobě notářského zápisu a na druhé straně spektra naopak nejméně formální závěť sepsanou vlastní rukou. Zhruba uprostřed pak stojí tzv. allografní závěť, tedy závěť například na počítači či rukou jiné osoby, u jejíhož pořízení se vyžaduje přítomnost dvou svědků. Právě postavení […]

Více informací

Hranice mezi pozemky jakožto odvěký sousedský spor

Přijetí občanského zákoníku s sebou přineslo odstranění nedostatku předcházející soukromoprávní úpravy, kdy dle § 1028 OZ má v případě neznatelnosti či pochybnosti hranic pozemku každý soused právo domáhat se určení hranic podle poslední pokojné držby, event. dle slušného uvážení soudu. Ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu je nasnadě konstatovat, že se doktrína na výkladu a […]

Více informací

Porušení pracovní kázně

Ústavní soud se zabýval otázkou výpovědního důvodu pro porušení pracovní kázně a to, zda porušení pracovní kázně zaměstnance nespoluzavinili i jeho nadřízení. Zaměstnankyně podala návrh na určení, zda výpověď z pracovního poměru, která jí byla dána zaměstnavatelem pro závažné porušení pracovní kázně, je neplatná. Soud prvního stupně žalobu zamítl. Odvolací jí však vyšel vstříc, když […]

Více informací