Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Airbnb vs daně

19.11.2018 Novinky

Příjmy fyzických i právnických osob plynoucí z poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb má již delší dobu v hledáčku Ministerstvo financí ČR. Pro kontrolu příjmů neměla Finanční správa ČR přístup k potřebným údajům, což se v nedávné době změnilo, otázkou ovšem zůstává, jestli spolupracuje přímo s Airbnb, nebo spolupracuje s irskou finanční správou (jelikož v Irsku má Airbnb evropskou centrálu), nebo spolupracuje se zahraniční společností, která je schopná takové údaje získat, nebo také spolupracuje s Českou spořitelnou a.s. (přes ní jsou poskytovatelům ubytování vypláceny peněžní prostředky).

Bez ohledu na způsob získání údajů je nepochybné, že Finanční správa ČR dokáže minimálně identifikovat poskytovatele ubytování a má k dispozici záznamy finančních toků mezi ním, Airbnb a Českou spořitelnou, a.s. Disponuje tak dostatkem informací k tomu, aby dokázala porovnat daňová přiznání jednotlivých poskytovatelů ubytování s jejich příjmy z Airbnb. Dále může doložit, zda poskytovateli ubytování vznikla povinnost platit DPH, povinnost vést evidenci tržeb, či dokonce, zda se poskytovatel ubytování mohl dopustit trestného činu neoprávněného podnikání nebo trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů považuje Finanční správa ČR příjem z poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb za příjem ze živnostenského podnikání, nikoli za příjem z nájmu nemovitých věcí nebo bytů dle § 9 odst. 1 písm. a) ZDP. To odůvodňuje zejména tím, že ubytování poskytované prostřednictvím Airbnb je přechodné, krátkodobé, za účelem rekreace, je nabízeno prostřednictvím internetu, doprovázeno „hotelovými“ službami (poskytování stravování, úklidu, lůžkovin, výměny ložního prádla aj.) a neslouží k zajišťování bytových potřeb.

O co jde především, je povinnost poskytovatele ubytování zřídit si živnostenské oprávnění k výkonu volné živnosti – ubytovací služby (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, bod 55). Významná je pak také povinnost poskytovatele ubytování registrovat se jako plátce DPH, překročí-li jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1.000.000 Kč. Dále je třeba upozornit na možnou povinnost poskytovatele ubytování plnit povinnosti podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET“). Ačkoli se nyní v prostředí Airbnb provádí platby bezhotovostním převodem, tedy není dán formální znak evidované tržby, v budoucnu se může situace změnit. To by ostatně korespondovalo s úmyslem zákonodárce v době přijetí ZET.

V krajním případě bychom mohli mluvit o naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. například podle § 251 TZ se trestného činu neoprávněného podnikání dopustí ten, kdo „… neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání“. Horní sazba trestu odnětí svobody zmíněného trestného činu v nejzávaznější kvalifikované skutkové podstatě činí osm let. V rozebírané problematice je tak možné naplnit skutkovou podstatu uvedeného trestného činu tehdy, pokud nebude mít poskytovatel ubytování příslušné „povolení“, např. živnostenský list.

Přestože aktivita příslušných finančních úřadů teprve nabírá na obrátkách, lze s jistotou říci, že bude cílena velmi přesně. Pokud potřebujete pomoci s právními otázkami týkajících Airbnb či podobných služeb, neváhejte nás kontaktovat.