zakon_palicka_1_pixabay350

Adaptační zákon k GDPR

Červen 3, 2019 11:35 am

Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 schválila zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen “Adaptační zákon“) ve znění, v jakém jí byl vrácen Senátem, který je tzv. adaptačním zákonem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Současně pak byl schválen i doprovodný zákon k zákonu o zpracování osobních údajů, který byl schválen ve verzi přijaté již dříve Poslaneckou sněmovnou. Adaptační zákon nabyl platnosti a účinnosti dne 24.4.2019.

Ustanovení zákona upřesňuje nebo doplňuje nařízení GDPR. Zákonodárce využil i možnost se mírně od nařízením dané úpravy odchýlit, a to například tak, že stanovuje hranici pro způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na 15 let, hranice tak byla oproti GDPR o jeden rok snížena.

Významná část Adaptačního zákona je pak věnována ochraně osobních údajů při jejich zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a ochraně osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky.

Adaptační zákon dále omezuje výši pokuty, která může být v souvislosti s porušením některých povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů právnickou osobou, zejména ve vztahu při zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, na 10.000.000,- Kč.

Dále je nutné podotknout, že nabytím účinnosti nového zákona se mimo jiné zrušuje dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nový zákon společně s GDPR jej tak zcela nahrazují.

Adaptačním zákonem byla provedena první vlna adaptace GDPR do právního řádu České republiky. V budoucnu lze očekávat další změny právní úpravy, zejména ve vztahu k některým službám informační společnosti a e-commerce (obchodní sdělení, cookies) a pracovnímu právu.

Pokud si se změnami v oblasti GDPR stále nevíte rady, naše advokátní kancelář Vám ráda poskytne své služby, kdy právě na implementaci GDPR se naše kancelář v poslední době nejvíce zaměřuje.