depositphotos_5690969-stock-photo-strike-of-workers

Stávka mimo kolektivní vyjednávání

Únor 26, 2019 11:13 am

Právo na stávku je jedním ze základních práv zaměstnanců, jehož důsledky uplatnění nese v první řadě zaměstnavatel. Zaměstnavatelé by tedy měli být obeznámeni s tím, kdy a za jakých podmínek může být stávka vedena.

Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami. Jediným zákonem, který podmínky stávek upravuje, je zákon o kolektivním vyjednávání, ze kterého plyne, že stávka je až krajním řešením sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Zákon jasně stanoví, že jí povinně musí předcházet neúspěšné řízení mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci vedené před zprostředkovatelem, upravuje minimální požadavky na vyhlášení stávky, pravidla jejího vedení, průběhu a ukončení.

Stávku je však možné vést i v jiných případech, než je kolektivní vyjednávání. Dle Nejvyššího soudu lze právo na stávku vykonávat nejen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatele. Subjektem realizujícím právo na stávku bude především kolektiv zaměstnanců v organizaci hájící jejich hospodářská a sociální práva. Primárně samozřejmě půjde o odborovou organizaci, ale vyloučena není ani stávka vyhlášená kolektivem zaměstnanců, kteří nejsou odborově sdruženi.

Nejen že chybí zákonná úprava důvodů pro vedení stávky, která by stanovila předpoklady a pravidla pro vedení stávky mimo kolektivní vyjednávání, ale také neexistuje právní předpis regulující stávku mimo kolektivní vyjednávání. Za této situace tedy může stávku mimo kolektivní vyjednávání vyhlásit i jen jedna z několika odborových organizací působících u zaměstnavatele, nezbytný není ani souhlas většiny zaměstnanců se stávkou a neuplatní se ani další pravidla dle zákona o kolektivním vyjednávání.

Stávka vedená mimo rámec sporů o uzavření kolektivní smlouvy nemá právními předpisy stanovená žádná pevná pravidla. Přijetí příslušné právní úpravy, která by obdobně jako pro stávku při kolektivním vyjednávání stanovila limity práva na stávku vedenou mimo kolektivní vyjednávání, by beze sporu práva a povinnosti odborů, zaměstnanců i zaměstnavatele vyjasnilo. Do doby, než příslušný zákon vznikne, bohužel nezbude, než se spoléhat na výklad judikaturou založené povinnosti stávkujících odborových organizací a zaměstnanců šetřit během stávky práva ostatních osob včetně zaměstnavatele.

 

Pokud si nevíte rady v otázkách stávky, ať už jako zaměstnavatel či zaměstnanec, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám zodpovíme vaše otázky nejen v rámci pracovního práva.