315254

Forma závěti a role svědků

Leden 8, 2019 2:17 pm

Občanský zákoník upravuje několik základních způsobů pořízení závěti. Na jedné straně formální závěť v podobě notářského zápisu a na druhé straně spektra naopak nejméně formální závěť sepsanou vlastní rukou. Zhruba uprostřed pak stojí tzv. allografní závěť, tedy závěť například na počítači či rukou jiné osoby, u jejíhož pořízení se vyžaduje přítomnost dvou svědků. Právě postavení a nároky na svědky pořízení závěti jsou přitom postupně upřesňovány judikaturou.

Co se týká formy závěti, lze doporučit pořízení závěti ve formě notářského zápisu. Notář by měl totiž zajistit, že závěť bude platná a bez vad. Další nespornou výhodou je, že je oficiálně evidovaná, což pochopitelně vylučuje, že by se ztratila, kdy ji někdo může omylem zlikvidovat, zejména při vyklízení bydliště zůstavitele, nebo může být „ztracena“ rukou nespokojeného dědice, který ji najde a zjistí, že při dědění ze zákona na tom bude lépe než dle nalezené závěti.

Pokud bude mít závět formu listiny nesepsané vlastní rukou, bude třeba přítomnosti dvou svědků. U svědků však nestačí jejich pouhá přítomnost, jejich zodpovědnost je mnohem větší. Základem je, že zůstavitel musí před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli a že svědkové se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba.

Již dříve Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ve věci spis. zn. 21 Cdo 2704/2017 ze dne 4. července 2018 mimo jiné konstatoval, že není vadou závěti, pokud byla učiněna před vyšším počtem svědků, než stanoví zákon, kdy nadbytečná přítomnost většího než zákonem požadovaného počtu svědků (tj. přítomnost tří a více svědků) a připojení jejich podpisu na závěti nemá zásadně negativní (ani pozitivní) dopad na platnost závěti. Mohla by se však projevit i kladně, kdyby mezi svědky závěti byla osoba, která takovou funkci nemůže vykonávat. Pak by požadovaný počet nevyloučených svědků mohl být naplněn právě díky přítomnosti svědka „nadbytečného“.

Pokud se někdo nachází v roli svědka, měl by věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda dal zůstavitel jednoznačně najevo, že předmětná listina obsahuje jeho poslední vůli, a zda ji podepisuje skutečně osoba, o jejíž poslední vůli se má jednat. Nejjednodušší tedy je, když svědek zůstavitele osobně zná.  Jinak by totiž měl (aby se zodpovědně zhostil své role) požadovat prokázání totožnosti zůstavitele.

Nelze totiž vyloučit, že kterýkoli svědek pořízení závěti bude dříve či později předvolán k soudu, kde bude právě na tyto dva okruhy dotazován. Pokud by přitom nebyl schopen tyto skutečnosti potvrdit, způsobí tím neplatnost závěti. Je-li tedy někdo požádán, aby byl svědkem pořízení závěti nesepsané vlastní rukou, je tím na něj kladena vysoká zodpovědnost vůči zůstaviteli i jeho dědicům, neboť právě na jeho vnímání událostí závisí platnost či neplatnost závěti. Vzhledem k tomu, že mezi pořízením závěti a úmrtím zůstavitele může uplynout i velice dlouhá doba, lze doporučit, aby si svědek učinil z průběhu pořízení závěti poznámky či si jinak zafixoval podstatné okolnosti pro případ, že je bude nucen třeba i za několik let reprodukovat.

V záležitostech dědického práva či pozůstalosti Vám rádi poskytneme právní rady.