imagePreview (1)

Novela zákona o zaměstnanosti

Červenec 11, 2017 11:25 am

V červnu 2017 podepsal prezident ČR novelu zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jen „ZOZ“). Změny obsažené v této novele se dotknou především oblasti zprostředkování zaměstnání.

Kauce

Nejdiskutovanější změnou je povinnost právnické nebo fyzické osoby, která zprostředkovává zaměstnání, poskytnout na účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500.000,- Kč. Tuto povinnost, kterou stanovuje nové ustanovení § 60b ZOZ, mají jak osoby, které získali povolení k výkonu zprostředkování po novele, tak i osoby s povolením získaným přede dnem účinnosti této novely.

Odpovědný zástupce

Novela se výrazně dotkla i osoby odpovědného zástupce. Dle § 60 dost. 10 ZOZ musí odpovědný zástupce splňovat mimo jiné i podmínky stanoveny v odst. 2 tohoto paragrafu. V tomto odstavci jsou nově začleněny další podmínky, které zpřísňují požadavky kladené na odpovědného zástupce. Například tuto funkci nebude moct vykonávat osoba, která ji v posledních třech letech vykonávala pro jinou agenturu, pokud bylo této agentuře povolení z určitých důvodů odejmuto. Nově bude taky potřebné, aby byla funkce odpovědného zástupce vykonávána v pracovním poměru s pracovní dobou nejméně 20 hod. týdně. Tuto povinnost agentura nemá, pokud je odpovědný zástupce současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu agentury.

Odejmutí povolení

Podle nové úpravy bude možné odejmout povolení právnické nebo fyzické osobě vykonávající zprostředkování zaměstnání, pokud minimálně po dobu dvou let dočasně nepřidělí ani jednoho zaměstnance k výkonu práce u uživatele. Mezi další případy, kdy bude možné povolení odejmout, patří i porušení ustanovení zákoníku práce. Jde například o případ, kdy agentura přidělí zaměstnance uživateli, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu (nově vložené ustanovení § 307b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Povolení na dobu neurčitou

Pozitivní změnou pro fyzické a právnické osoby, které vykonávají zprostředkování zaměstnání, bude možnost získat povolení na dobu neurčitou. Nejprve se vydá povolení na dobu tří let. V případě, že bude v posledních třech měsících této doby o povolení znova požádáno a povolení ke zprostředkování nezaniklo z důvodů stanovených v § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) ZOZ, vydá se opakované povolení, a to na dobu neurčitou.

Novela zákona o zaměstnanosti stanovuje a upravuje i sankce za nedodržení nových povinností, přičemž kromě odejmutí povolení může být uložena i pokuta, a to až do výše 1.000.000,-Kč. Z toho důvodu by měli osoby, kterých se novelizace dotýká, co nejrychleji upravit vše potřebné v souladu s novou úpravou.

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy potřebujete s něčím podobným pomoci, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, kde Vám rádi pomůžeme.