Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Zvyšování a prohlubování kvalifikace lékařů

4.7.2018 Novinky

Podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanovuje zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se samostatným výkonem povolání lékaře rozumí činnost, ke které je lékař způsobilý bez odborného dozoru nebo dohledu. Specializovanou způsobilost pak lékař získá úspěšným ukončením specializačního vzdělání atestační zkouškou.

Obecnou úpravu včetně zvyšování a prohlubování kvalifikace upravuje taktéž zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který za prohlubování kvalifikace považuje průběžné doplňování kvalifikace, kterou se nemění podstata práce lékaře a umožňuje mu výkon stejné, sjednané práce.

Za prohlubování kvalifikace se taktéž považuje její udržování a obnovování. Prohloubení kvalifikace může zaměstnavatel zaměstnanému lékaři uložit, avšak pak je to považováno za výkon práce a zaměstnanci tedy přísluší mzda. Dle výše zmíněného zákona o lékařích se lékaři celoživotně vzdělávají, obnovují své vědomosti a dovednosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Studují odbornou literaturu, účastní se seminářů a kurzů, dále také podnikají publikační, pedagogické a výzkumné činnosti, i na pokyn zaměstnavatele mohou, jako součást své práce, také pravidelně publikovat odborný článek v odborném periodiku.

Zvyšování kvalifikace vymezuje § 231 zákoníku práce, rozumí se tím změna hodnoty kvalifikace anebo její rozšíření, a to školením a studiem směřujícím k dosažení vyššího stupně vzdělání. Pokud zaměstnanec zvyšuje svou kvalifikaci v souladu s potřebou zaměstnavatele, náleží mu při zvyšování kvalifikace náhradní volno spolu s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud si nevíte rady s právními otázkami ohledně zaměstnávání lékařů, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.